SFS 1990:658

900658.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:658

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

uikom frän irvcket

den 26 juni 1990

Utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 �5 §§ samt 3

kap. 3 och 5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter^ skall ha följande

lydelse.

1 kap.

1 § I denna lag ges bestämmelser om avgifter för finansiering av den

allmänna försäkringen och vissa and ra sociala ändamål.

Att de nna lag tillämpas även i fråga om allmän löneavgift, arbetsmiljö­

avgift och särskild löneskatt framgår av lagen (1982:423) om allmän

löneavgift, lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift och lagen (1990:659)

om särskild löneskatt.

Om nedsättning av socialavgifter som regionalpolitiskt stöd finns sär­

skilda bestämmelser.

' 1'rop. 19K9/90: I 10. SklJ.tO. rskr. 3.S6.

- Lagen omtr yckt I9K9;6.3.3.

1273

¬

background image

SFS 1990:658

2 kap.

3 § Underlag for beräkning av avgifterna är summan av vad arbetsgiva­

ren under året har utgett som lön i pengar eller annan ersä ttning för utfört

arbete, dock inte pension, eller and ra skattepliktiga förmåner eller, i fa ll
som avses i 3 kap. 2 tj andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäk­

ring, annan ersättning for utfört arbete. Bidrag som avses i 11 kap. 2 §

första stycket m) lagen om allmän försäkring likställs med lon. Med lön

likställs även kostnadsersättning som inte enligt 10 § uppbördslagen

(1953: 272) undantas vid beräkning av preliminär A-skatt.

Med lön likställs också bidrag som en arbetsgivare lämnar till en juridisk

person, om ett väsentligt ändamål för den juridiska personen är att tillgo­

dose ekonomiska intressen hos dem som är eller har varit anställda hos

arbetsgivaren. Detta gäller dock inte bidrag som lämnas till en pensions-
eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensio nsut­
fästelse m. m.

Värdet av vad någon tillgodoförs som följd av sådant bidrag som lik­

ställs med lön enligt andra stycket skall anses som ersättning till arbetsta­

gare vid tillä mpning av 4 och 5 §§ .

1274

4 § Vid bestämm ande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 1 000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av b arn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersätt ningen motsvarar
sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare får uppbära enligt 3

kap. 16 § eller 4 kap. 18 § lagen (1962; 381) om allmän försäkring,

4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts enligt

lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda f örmåner och rätti g­
heter,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn f örarbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid

inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som

arbetstagare haft att täcka med e rsättningen,

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycke t civil­

försvarslagen (1960:74), i den mån ersättningen utgör eller motsvarar
dagpenning,

8. ersättning f�r arbet e som har utförts utomlands, till den del denna

inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän

försäkring,

9. ersättning f�r skiljemannauppdrag i f all där parterna i s kiljef�rfaran-

det är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som pä grund av bestämmelserna i 5 § la gen (1984:9 47)

om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige inte

utgör skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring,
12. intäkt som avses i 3 2 § 1 mom. första stycket h o ch i kommun alskat­

telagen (1928; 370).

¬

background image

;

Bestämmelsen i första styc ket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

SFS 1990:658

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från

arbetsgivaren u nder utgiftsårel. Regeringen eller den myndighet som rege­

ringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares

kostnader i viss verksamhet.

I fråga om inkomst från fåmansföretagoch fåmansägt handelsbolagskali

föreskrifterna i punkt 13 av a nvisningarna till 32 § kommunalskattelagen

(1928; 370) tillämpas vid be stämmande av avgiftsunderlaget.

5

Vid bes tämmande av underlaget för beräkning av tilläggspensions­

avgift skall bortses från ersättningar som inte räknas som inkomst av
anställning enligt 11 kap. 2 § tred je eller fjärde stycket lagen (1962:381)
om allmän försäkring. Vidare skall bortses från ersättningar till arbetstaga­

re som inte ä r svenska medborgare och som inte heller är bosatta här, då

ersättningarna avser arbete utom riket.

Vid b estämmande av underlaget för beräkning av annan avgift än till-

läggspensionsavgift skall bortses från ersättningar till arbetstagare som inte

varit försäkrade enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. 1 fråga
om arbete som har utförts för annans räkning utan att anställning förelegat
skall vid beräkningen bortses från ersättningar till personer som varit

bosatta utoml ands och utfört arbetet utom riket.

3 kap,
3 § Egenavgifter beräknas inte för år efter det då d en försäkrade fyllt 65

år.

Andra avgifter än tilläggspensionsavgift betalas inte av den som vid

utgången av inkomståret inte var inskriven hos allmä n försäkringskassa,
utom för det fall att detta berott på a tt den försäkrade inte uppnått den

ålder som enligt 1 kap. 4 § lagen (19 62:381) om allmän försäkring krävs
för inskrivning hos allmän försäkringskassa. Sådana avgifter betalas inte

heller av den som för någon del av samma år uppburit hel förtidspension

enligt lagen om allmän försäkring eller för hela året uppburit hel ålderspen­
sion enligt nämn da lag.

Tilläggspensionsavgift betalas inte för det år då den försäkrade avlidit.

Sådan avgift betalas inte heller då den försäkrade för hela året u ppburit hel

ålderspension enligt lagen om allmän försäkring.

Avgift be talas inte då avgiftsunderlaget understiger 1 000 kronor.

5 §"⬢ Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från ersättning

för arbete för någon annans räkning, om ersättningen från denne under
året inte uppgått till 1 000 kronor. Vad nu sagts gäller dock inte om
ersättningen utgör inkomst av näringsverksamhet.

Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall vidare bortses från inkomst

som avses i 1 1 kap. 3 § första stycket d) lagen om a llmän försäkring.

'Andringen innebär att tredje stycket upphävs,
'�ndringen innebär bl. a. alt andra stycket upphävs.

1275

¬

background image

SFS 1990:658

Vid beräkningen av inkomst av an nat förvärvsarbete gäller i till ämpliga -

delar bestämmelserna i 11 kap. 4 § la gen om allmän försäkring.

^

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1990. �ldre torcskriftcr gäller fortf a­

rande i fråga om avgifter som avser tid före utgånge n av är 1990.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

-'.vU

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.