SFS 1991:1155

911155.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1155 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

den 9 juli 1991

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap . 4 § lagen (1981:691)^ om

socialavgifter skall ha följande lydelse.

2 kap.
4 §' Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 1 000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar
sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgiva­

re får uppbära enligt 3 kap. 16§, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 § lagen

(1962:381) om allmän försäkring,

4. ersättning för vilken skall betalas särskild inkomstskatt enligt lagen

(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid
inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som

arbetstagare haft att täcka med ersättningen,

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket

civilförsvarslagen (1960:74), i den mån ersättningen utgör eller motsvarar
dagpenning,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna

inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän
försäkring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där partema i skiljeförfaran­

det är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 5 § lagen (1984:947)

om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt a rbete i Sverige inte

utgör skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring,

12. intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket hoch i kommunalskat­

telagen (1928:370),

13. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket 2 � 6 lagen (1990:659)

om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämn­

da skatt,

14. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell

förening som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:5 76) om statlig inkomstskatt

och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om

2072

' Prop. 1990/91:159, SkU33, rskr. 321.

^ Lagen omtryckt 1989:633.

' Senastejydclsc 1991:1045.

0'

' 'v

¬

background image

ersättningen från fören ingen under året inte uppgått till ett halvt basbe-

SFS 1991:1155

lopp enligt lagen om allmän försäkring.

Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från

arbetsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som rege­

ringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares

kostnader i v iss verksamhet.

I fråga om inkomst från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag skall

föreskrifterna i pun kt 13 av anvis ningarna till 32 § kommunalskattelagen

(1928:370) tillämpas vid bestä mmande av avgiftsunderlaget.

Denna lag träder i kraft den 1 j anuari 1993.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.