SFS 1991:1842

911842.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 30 december 1991

SFS 1991:1842 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring i lagen (1991:1050) om ändring i lagen

(1981:691) om socialavgifter;

utfardad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (1981:691) om

socialavgifter^ i pa ragrafens lydelse enligt lagen (1991:1050) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

2 kap.

3 § Underlag för beräkning av avgifterna är summan av vad arbetsgiva­

ren under året har utgett som lön i pengar eller annan ersättning för utfört

arbete eller eljest med anledning av tjänsten, dock inte pension, eller andra
skattepliktiga förmåner eller, i fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket

lagen (1962:381) om allmän försäkring, annan ersättning för utfört arbete.
Bidrag som avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen om allmän försäkring

likställs med lön. Med lön likställs även k ostnadsersättning som inte enligt

10 § uppbördslagen (1953:272) undantas vid beräkning av preliminär A-

skatt.

Med lön likställs också ersättning som en arbetsgivare utger till en

allmän försäkringskassa som följd av bestämmelsen i 24 § första stycket
lagen (1991:1047) om sjuklön.

Ersättning som avses i andra stycket skall anses som ersättning till

arbetstagare vid tillämpning av 4 och 5 §§.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

3376

' Prop. 1991/92:60, SkUlO, rskr. 97.

^ Lagen omtryckt 1989:633.

'Of

.' ⬢

'-v

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.