SFS 1970:567

700567.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 567

Lag

om ändring i lagen (1962; 381) om allmän försäkring;

given Stockholms slo tt den 30 okt ober 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 19 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall

ha nedan angivna lydelse.

19 liAP.

4 §.2

Avgift till sjukförsäkringen enligt 1 § skall utgå med tre och en tiondels

procent av det belopp, varå avgiften skall beräknas. Av avgiften skola tio

trettioendelar användas till bestridande av de allmänna försäkringskassor­

nas utgifter för sjukvårdsersättning och återstoden till bestridande av kas­

sornas utgifter för tilläggssjukpenning i vad den svarar mot inkomst av an­

ställning. Medlen fördelas mellan kassorna i förhållande till deras utgifter

för vartdera ändamålet under året; och skola därvid de utgifter för läkeme­

del, som åvila kassorna, anses ingå i utgifterna för sjukvårdsersättning.

Konungen äger med riksdagen förordna, att viss del av de medel, som en­

ligt vad nu sagts skola tillgodoföras de allmänna försälcringskassorna, i stäl­

let skall ingå till en fond, benämnd allmänna sjukförsäkringsfonden, vilken

förvaltas enligt grunder som fastställas i enahanda ordning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

I fråga om avgift som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre bestäm­

melser.

> Prop. 1970; 156, 2LU 66, rskr 344.

° Senaste lydelse 1969: 650.

¬

background image

51!^
lEj,

1970 . Nr 567 och 568

1285

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 oktober 1970.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L, S.)

(Socialdepai'tementet)

SVEN ASPUNG

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.