SFS 1970:744

700744.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 744

Lag

om ändring i förordnmgen (1959:552) angående uppbörd av ^dssa avgifter

enligt lagen om allmän försäkring, m. m.;

given Stockholms slott den 11 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåda, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, g�ra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 1 och 2 §§ förordningen (1959:552) angående uppbörd

av -^åssa av gifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.^ skall ha nedan

angivna lydelse.

1 §⬢

Angående debitering och uppbörd av avgifter från arbetsgivare enligt

lagen om allmän försältring samt avgift för obligatorisk försäkring i riks-

försälcringsverket enligt lagen om yrkesskadeförsälcring jämte tilläggsav­

gift enligt 39 § sistnämnda lag och avgiftstillägg jämlikt 14 § lagen angå­

ende omreglering av vissa ersättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr

235) om försäla*ing för olycksfall i arbete m. m. ävensom avgifter enligt

förordningen angående byggnadsforskningsavgift och lagen om lönegaran­

tiavgift skall gälla vad nedan stadgas.

Avgift jämte

verket bestämmer.

2 §.

I denna

skall bestämmas.

Såvitt gäller beräkning av avgiftsunderlag för avgift till sjukförsäkringen

och försälcringen för tilläggspension samt för lönegarantiavgift skall med

lön enligt denna förordning förstås jämväl sådan ersättning, som enligt

^ Prop. 1970: 201, ILU 79, rslcr 450.

Förordningen omtryckt 1962: 396. Senaste lydelse av rubriken 1962: 396.

;-r)

¬

background image

\

1972

1970 . Nr 7

3 kap. 2 § andra stycket sista punkten eller 11 kap. 2 § andra stycket lagen

om allmän försäkring anses såsom inkomst av anställning.

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1971.

Vid debitering enligt 20 § första stycket av arbetsgivares preliminära

avgift för åren 1971 och 1972 skall hänsyn tagas även till avgiftsuttaget

enligt lagen (1970: 742) om lönegarantiavgift.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belo-äfta låtit.

Stocldiolms slott den 11 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN AS PLING

si

fli

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.