SFS 1969:650

690650.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1969 ⬢ Nr 650�659

Utkom från tiyckel den 17 dcc. 1969

Nr 650

Lag

om ändring i lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäloing;

given Siockholms sloU den 5 december 1969.

⬢\'i GUSTAF A DOLF, in ed Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riksdagen^, funnit

!;oll för ordna, alt 2 kap, 2 g, 4 kap, 3 § och 19 kap. 4 § lagen den 25 maj

I9G2 om allmän försäkring skall erhålla andrad lydelse på sält nedan an­

ges.

2 kap,

2 §.

Ersättning för utgifter för läkarvård \id sjukdom, som enligt läkares

ulsago kräver sådan vård, ävensom vid förlossning utgår enligt grunder som

Konungen f astställer. I utgifter för läkanmrd skola inräknas kostnader för

läkares re sa och för läkarintyg, som erfordras för ut fående av sjukpenning.

�r u ppenbart att försäkrad vid samma sjukdom utan fog s�kt mer än en

läkare eller att läkare anlitats vid flera tillfällen än som varit behövligt, ut-

gär e rsättning allenast för den vård, som lämnats av den först rådfrågade

läkaren, eller för de besök, som skäligen varit behövliga.

4 kap.

?>⬢ §.

För tid efter ingången av den månad, varunder försäkrad fyllt sextiosju

åt" e ller d essförinnan börjat åtnjuta ålderspension enligt denna lag, må er-

sätlning för sjukhusvård utgå f�r h ögst trehundrasextiofem dagar och sjuk­

penning f ör högst etthundraåttio dagar. För tid, varunder den försäkrade

åtnjuter hel förtidspension, må ersättning för sjukhusvård utgå för högst

hehundrasextiofem dagar; och skall med sådan tid jämställas efterföljande

t'd. därest förtidspensionen upphört att utgå med månaden näst före den,

'^iininder den försäkrade fyller sextiosju år.

19 kap.

4 §.2

^^⬢gift t ill sjukförsäkringen enligt 1 g s kall utgå med två och nio tiondels

Docent av det belopp varå avgiften skall beräknas. Av avgiften skola tio

tJiigoniondelar a nvändas till bestridande av de allmänna försäkringskassor-

oas ulgifier för sjukvårdsersättning och återstoden till bestridande av kas-

sorrias utgifter för tilläggssjukpenning i vad den svarar mot inkomst av an-

^ allnlng. Medlen fördelas mellan kassorna i förhållande till deras utgifter

' T'rop. loee: 125, 2LU 80, rskr 300.

lydelse 1�06: 350.

aST�C9SO�O. Seensk fdrfaHningasnnillng W(y9, iVr6-50�650

¬

background image

1969 ⬢ Nr 050 och 051

for vHlfleia tmdanifilet iimler året; och skola därvid de utgifter for i i

dc!. som ä\ila kassorna, anses ingå i utgifterna för sjukvårdser-trin

Denna lag trader i kraft den 1 januari 1970.

Beträffande den, som ^id Jagens ikraftträdande ätnjuter siukli

r».

^oflnn Tnlrtcf A4 1

nf^Tl C/IT' XrillfAn T*rfc4 f A.-. fCtl _ r. t

el er

Ijdelse, galler foitfarandc namnda lagrum i den aldrc Ijxfelsen.'

oa\brutet sedan minst ett år och för vilken ratten till sjukpeimiaci

prsnffriinT fnr sTJiktinsiiird då iinnhöit nå m-iinrl m- A noT^ o o . . § dier

ersättning for sjukhusiård då upphöit på grund av 4 kap. 3 § i de

Ijdelse, galler foitfarandc namnda lagrum i den åldrc lydelsen.

I fråga om avgift som avser tid före ikraftträdandet galler' 19 t n

i sm aldre I) dcise.

' P '' ?

Det alla som \edcihör hava sig hoisaniligen att efterratta. TillvttPrh,

Msso lan a Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårf tim.i

,

bekräfta låtit.

sin,ii

Stockholms slott den 5 decemher 1969,

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CSocialdenartcmenicl)

c

^

SVEN ASPLAC

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.