SFS 1967:206

670206.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 206

I

Lag

I

angående änd ring i lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmnn försäkring;

given Stockholms slott den 9 juni 19G7.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds näde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 1 kap. 3 och 6 §§, 5 leap. 1 § samt 19 kap. 1 § lagen den

2ä maj 19G2 om allmän försäkring^ skall erhålla ändrad lydelse på sätt

nedan anges .

1 kap.

3 §.

Försäkrade enligt denna lag äro svenska medhorgare, så ock de som

ulan att vara svenska medborgare äro bosatta i riket.

Såvitt a ngår

första stycket.

6 g.

Inom folkpensioneringen

ett basbelopp.

Basbeloppet fastsLälles av Konungen för varje månad och utgör fyratusen

kronor m ultiplicerat med det tal, vilket angiver förhållandet mellan det all-

niånaa prisläget under andra månaden före den som basbeloppet avser och

prisläget i september 1957. �ndring av nämnda tal må ej föranleda änd­

ring av basbeloppet, med mindre talet stigit eller nedgått med minst ire

procent sedan närmast föregående ändring av basbeloppet vidtogs. Det så­

lunda be räknade basbeloppet awundas till närmaste hundratal kronor.

5 kap.

c.

1 §'

'UGnsk med borgare, som är bosatt i riket eller som varit mantalsskriven

narslädes för del år varunder han fyllt sextiotvå år och for de fem åren

uuTinast dessförinnan, är berättigad till folkpension enligt vad nedan sägs.

19 kap.

1

'^^Belsgivare s kall

för tilläggspension.

' ^Sjft till sjukförsäkringen

utfört arbete.

"^"⬢'gifl till försäkringen

samma resultat.

1967: 73; L=ö 41; Rskr 260.

lenaste lydelse av 5 kap. 1 § se 1 964: 156 och av 19 kap. 1 § se 1966. 350.

S7S000. Svensk författningssamling i967,Nr 20G�210

¬

background image

1967 ⬢ Nr 206 och 207

.

och

e) ncuer nu

^

c^i raknal över

s'tigcr sju och en halv gånger det ^^d årets ingång gällande basbelopnei'

Vad gäller sjukförsäkringen skall vidare, där ej fall som avses i 3 kap. 2 j

andra slyckel sista punkten är för handen, ^^d beräkning av avgift boi-rses

från arbetslagare, som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen om jT kcs-

skadeförsäkring. Sa^^tl angår försäkringen för tilläggspension skall borlses

från arbetslagare, som vid årets ingång uppnått sextiofem års ålder, så ock

från arbetstagare i fall då lön eller annan ersättning till honom antingen

enligt 11 kap. 2 g sista stycket icke räknas såsom inlcomst av anställniri"

eller, om arbetstagaren icke är svensk medborgare och ej heller är bosalt

härstädes, avser arbete utom riket.

Om redares

stadgas särskilt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Den nya lydelsen av 1 kap. 6 § skall dock tillämpas vid fastställande av

basbelopp för tid från och med augusti 1967.

�ldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om avgift för tid före d en

1 januari 1968.

Del alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till jdteraera

\'isso hava Vi detta med egen hand underskrhit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 9 juni 1967.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigsle Konungs och Plerres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN A SPLING

F

i 6

alln

tids

hal

gift

lids

ma

den

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.