SFS 1962:666

620666.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

öera

Nr 66 6

KUJTGL. M AJ;TS F �RORDNING

om ixmlriug i uppLördsförordningen den 5 juni 195 3 (nr 272);

given Siockholms sloä den 7 december 1902.

Kung]. Maj:t liar, med riksdagen^ funnit gott förordna, att 1 ^ 3 5 3

mom., 4 § 3 mom., 10 §, 25 §, 27 § I mom. och 39 g 1 mom. uppbördsför-

ordningen den o juni 1953 samt amdsningarna till 40 § samma förordning-

skola erhålla ändrad Ij'delse på sätt nedan angives.

^

1 §.

Med skatt f�r.stås i denna förordning, där icke annat angives, s tatlig in­

komstskatt, statlig förmögenhetsskatt, utskiftnlngsskatt, ersättningsskatt,

kommunal inkomstskatt, landstingsmedel, tingsluismedel, skogsvärdsavgif-

ter, folkpensionsavgifter enligt lagen om finansiering av folkpensioneringen,

tiiläggspensionsavgiflcr enligt 19 kap. 3 § lagen om allmän försäkring, sjuk-

lorsälc rings avgifter enligt 19 kap. 2 § sistnämnda lag, arbetsgivm-avgifter en­

ligt 17 § förordningen angående uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om

allmän försäkring, m. m., sådana byggnadsforskningsavgifter enligt för­

ordningen angående byggnadsforskningsavgift \1Ika icke uppbäras av riks-

lörsäkringsvcrket, ävensom anniiitcter å avdikningslån och a förskott för

avlösning av frälseräntor.

Jvungl. Maj:t niå �

föreskriften avses.

..f mom. Knngh Maj :t må förordna, att preliminär A-skatt

val för tillägr^sTmnsion enligt lagen om aliman försäkring samt

^dan

tdlkpension som utbetalas tillsammans nied

så ock

jr^laing med hänsvn till samordning med

for annan inkomst än sådan som i 2 m om. under 1 första ocn ana

j

Krias.

..

.

1

(Se vidare amlsningarna.)

⬢>' mom. Skattetabellerna skola angiva

P ^ tillämpning av det procent-

dsulining att statlig inkomstskatt f^^raknas n e

sjukförsäkrings­

ol av grundbclopjiet, -som

' ältnn^sverket bestämmer for in-

^vgift beräknas i enlighet med vad ^lksforsak^Il^s^

Sc

' Pi-op. 1 902; 183; CevU 60; Rskr SSS.

jgsg. 558. .sV 3 § 3 mom. och 39 k t mom.

iC2SOO�. Sucnsl: fnr/atlrttngs$amlwg 1- 6- ⬢

¬

background image

1902 ⬢ Nr GOG

i. (O-

Konist;uvl sinul (li^ 'let siiiuinanlugda bclopjict av konim

sk;itt. landstinksinedcl och Lingsliiismcclol bcHiknus för

inU,

^kjittcOre till vissa i hcJa krontal bosläinda l)cIoj>i> vill-n

, i

näniiidcti lastsfäUas för ^arjc inkomstår.

'

Onktat vad � � ^ vederbörande siad.

10 §.

Preliminär A-skatl skall icke beräknas

kostmrtnr^ ,

Preliminär A-.skatt .skall icke ulgh för:

^'"crnas liestridap,:.

a) folkpension oeli tillä--^spension enligt Jagen om allmän r-

där cj annat följer av förordnande enligt 3 § 3 morn.-

b) bidrag som avses i lä och 15)

lagen angå

allmän försäkrijie";

Dä lön

-

Preliminär A-skatt ^�

skall KISS:-"

1"-^""��- B-skaif�~.ed ledning av preliminär lare,i,

tillämpning av 2 ocJi 3 §§ la i^en oi ;

Päföres nä^on fö 1^"^ 'iakttages alt sädan Ivgift icb
C'ller efter det nndcr ^ilkef han fWU sexUofcm

"

tillämpning av den procents.,

att

i"l^o:nståret;

^

ket bestämmer för inkoms öRt

riksförsäkrinäjsver

denna förordning sägs^^

iakttagande tillika av vad i 2 § 4 n iMi.

inkomstskatt, sai'dan'"sb'riH^"\

i ^11

I mom. förordningen om s ta lik

tinuulbelojii.ct, som liestämls f£ hl? ^"cd tilläjiipning av del procenttal a v

att kommunal inkoiniu -Mi-

" kvaastarct; samt

med ledning av de belonn -r- mml^ tingsmed el och tingsJinsmedel uträkna?

aret besläidts för nldelXrif.

skatlcöre, som f�r inkonid-

alle, landsting och tin"slag

"^'^^darbörande kommim, mimicipalsam-

j g'

^knllslcvldirr.,' "sn'f

sknll slcall iakltngas:

,.j�~

"rimT

siHlnn likiu ,

i I" S 1 mom. förordningen »m ff';"

¬

background image

Häl

1962 . Nr 666

alt Icommunal inl^oinslslcalt, landsUngsmedel och tinfr.bn.,,, a i -r-

i

gemensam post därvid lakttaps att skattebeloppet vid örrtal �S tem"

1,0 avriindas nppat och yid annat oretal avrundas «dål tiTheU kronW-

att skogsyardsavgift uträknas med tilKmpning av del proniil etal s��

enligt vad därom särskilt ar stadgat bestämts tir del är dä deh slntli"

skatten debiteras;

&

alt tiiläggspensionsavgift uträknas med tillämpning av den för inkomst-

äi-et fastställda procentsatsen för avgiftsuttaget, därvid öretal bortfaller-

alt i 1 § omfonnald sjukförsäkringsavgift debiteras med belopp som'ut­

räknats av allmän försäkringskassa, dock att vid debiteringen skall beaktas

vad i 19 bap. 2 och 6 §§ lagen om allmän försäkring stadgas angående av-

giftsplikl och nedsättning av avgift;

^ att makars sjukförsäkringsavgifter skola i fall, varom i 2 § 4 mom. sägs,

i en gemensam post påföras den av makarna, för rilken beräknats till stat­

lig inkomstskatt taxerad inkomst;

"'att i 1 § omförmäld arbetsgivaravgift och byggnadsforskningsavgift de­

biteras i cii gemensam post; samt

att i 1 § omförmäld annnitet eller, därest skattskyldig bar att erlägga flera

annuileler av samma slag, summan av dessa påföres i helt antal kronor,

därvid öretal bortfaller.

39 §.

/ mom. Vid utbetalning �

erlägga (skatteavdrag}.

Har arbetstagare,

första ntbetalningstillfallet.

Kimgl. Mai :t må i samband med förordnande enligt 3 § 3 mom. före­

skriva, att skatteavdrag för kvarstående skatt skall verk.stallas i annan ord­

ning än i nästföregående stycke sägs.

AnviBningar

till 40 §.

I 40 s

om bisyssla.

�~ .

Skatteavdrag skall � � ~

anställningen.

Det åligger

att göras.

Har genom

mycket innehållits.

Kan det

övwlän^^

debetsedel till arbetsgi^-a-

Vad i 40 § sägs om skyldighet att ^erian

sUyjdighet äger icke

re och om påföljd för

eller tilläggspension från all­

tillämpning vid utbetalning av

K, j^gsyerket eller eljest i den mån

män försäkringskassa eller nksforsakrmgsverice
Kungl. Maj:t så förordnar.

____

'

' 1 Qfi3 mön

rC"

Denna förordning träder i

erfordras f�r forordningens

dan dessförinnan i avseende ^ ^ S

'

tillämpning efter ikraftträdandet.

efterrätta. TiU yttermera

Det alla som vederbör hava sig hörsgi^

sigiU

visso hava Vi detta med egen hand undersid
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 7 d ecember 19 '

^

riJSTAF ADOLl?

(L.S.)

G. E . STHAXG

(Finansdepartementet)

..-t

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.