SFS 1961:260

610260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^⬢0

in

i

Nr 260

KUNGL, MAJ:TS F�RORDNING

om ändring i förordningen den 18 december 1959 (nr 551) angående

beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen om

försäkring för allmän tilläggspension;

given Slockliolms slott den 26 maj 1961.

' Kungl., Maj:t hai-, med riksdagen^, funnit gott förordna, dels att i 4 och

,§§ fö rordningen den 18 december 1959 angående beräkning av pensions-

^ Prop. 1961: 45;

45; Bsk r 294.

¬

background image

640

1961 . Nr 260

grundande inkomst enligt lagen om försäkring för allmän tilläggspension

ordet »riksförsäkringsanstalten» skall ersättas med ordet »riksförsäkrings-

verket», dels att 5 och 11 §i§ samma förordning skola erhålla ändrad Ij^delse

på sätt nedan angives.

5 §.

Efter anmaning av riksf�rsäJcringsverket, överståthållarämbelet eller lo­

kal skattemyndighet åligger det försäkrad och hans arbetsgivare att i den

omfattning och inom den tid, som i anmaningen angivits, meddela de upp­

lysningar, som finnas erforderliga för beräkning av pensionsgrundande in­

komst för den försäkrade.

11 §.

�ver sådant beslut beträffande beräkning av pensionsgrundande inkomst,

varom den försäkrade erhållit i 8 § första eller andra stycket angiven un- |

derrättelse senast den 30 september under taxeringsåret, må besvär anföras

hos riksförsäkringsverket senast den 31 oktober under nämnda år. Har

den försäkrade icke erhållit underrättelse som nu sagts eller har han er­

hållit underrättelsen efter den 30 september under taxeringsåret, må besvär

anföras intill utgången av året näst efter taxeringsåret eller, om han icke

under taxeringsåret erhållit utfärdad debetsedel eller underrättelse som i

8 § tredje stycket sägs, inom ett år efter det han erhållit sådan debetsedel

eller underrättelse.,

�ver beslut, varigenom överståthållarämbetet eller lokal skattemyndighet

ändrat verkställd beräkning av pensionsgrundande inkomst, må besvär an-

föras hos riksförsäkringsverket.

i ]_l

Besvär skola ingivas eller insändas till den myndighet vars beslut över-

klagas. Nämnda myndighet har att med eget yttrande översända handling- ;2i;c

arna i ärendet till riksförsäkringsverket. Den omständigheten, att besvä-

ren ingivits eller insänts direkt till riksförsäkringsAferket, utgör ej hinder

för besvärens upptagande till prövning, därest de inkommit till riksförsäk- j ,'

ringsverket före besA^ärstidens utgång.

^

Riksförsäkringsverket äger, ändå att klagan icke förts, till prövning upp­

taga ärende, vari meddelats beslut, som avses i första och andra styckena, -m

Klagan över riksförsäkringsverkets beslut enligt denna förordning föres

hos försäkringsdomstolen genom besvär. Besvären skola ingivas eller in- 'Mi

sändas till riksförsäkringsverket. Den omständigheten, att besvären av kla- i H

ganden ingivits eller insänts direkt till försäJcringsdomstolen, utgör ej hin- 5(j

der för besvärens upptagande till prövning, därest de inkommit till domsto-

len före besvärstidens utgång.

Riksförsäkringsverkets beslut må av verket underställas försäkringsdom- Jn'

stolens prövning, om det för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning är

av synnerlig vikt att saken prövas av domstolen eller eljest särskilda skäl [5;^^

förefinnas för sådan prövning.

13^

Riksförsäkringsverkets, överståthållarämbetets och lokal skattemjmdig- '

hets beslut lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan. Lag samma

vare, där riksförsäkringsverket, ändå att klagan icke förts, upptagit ären­

de till pr�ATiing eller underställt beslut försäkringsdomstolens prövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961.

Beträffande klagan över beslut, som meddelats före ikraftträdandet, sko­

la äldre bestämmelser gälla, dock skola besvär �ver riksförsäkringsanstal-

iens beslut som nu sagts efter den 30 juni 1961 prövas aA^ förs äkringsdom­

stolen.

"^1

'5:i:

¬

background image

1961 . Nr 260 och 261

64:1

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belo'afta låtit.

Stockholms slott den 26 maj 1961.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

TORSTEN NILSSON

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.