SFS 1959:174

590174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1959 ⬢ Nr 174

Utkom från trycket den 28 maj 1959

Nr 174

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272);

given Stockholms slott den 8 maj 1969.

' Kungl. Maj:t har, med riksdagen^ funnit gott förordna, att 3 § 3 mom.,

39 § 1 mom., 43 § 1 mom., 58 § 1 mom. och 69 § uppbördsförordningen den

5 juni 1953^ skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

3 §.

3 mom. Kungl. Maj :t må förordna, att preliminär A-skatt skall utgå jäm-

; väl för sådan folkpension enligt lagen om folkpensionering som utbetalas i

särskild ordning med hänsyn till samordning med statlig personalpensions-

förmån, så ock för annan inkomst än sådan som i 2 mom. under 1 första

och andra styckena sägs.

(Se vidare anvisningarna.)

39 §.

1 mom. Vid utbetalning

erlägga (skatteavdrag).

Har arbetstagare,

första utbetalningstillfället.

Kungl. Maj :t må föreskriva, att statlig pensionsmyndighet skall verkställa

skatteavdrag för kvarstående skatt i annan ordning än i nästföregående styc­

ke sägs.

43 §.

1 mom. Arbetsgivare skall

skatteavdraget angivits.

Efter utgången av den sista uppbördstermin, under -silken skatt enligt de­

betsedel skall erläggas, eller, om arbetstagare tidigare slutat sin anställning,

vid dennas slut skall arbetsgivaren till arbetstagaren återställa debetsedeln.

Därvid skall arbetsgivaren lämna arbetstagaren skriftlig uppgift om summan

äv verkställda skatteavdrag och den tid av inkomståret som avdragen avse.

Dylik uppgift, som skall vara av arbetsgivaren eller någon bos honom an-

iställd u ndertecknad eller signerad, skall tillika omfatta arbetsgivarens namn

;öchvadress. Uppgift som nu sagts skall tecknas å debetsedeln, om arbetsta-

gdren slutat sin anställning före utgången av månaden närmast före den

sista uppbördstermin, under vilken skatt enligt debetsedeln skall erläggas.

Har debetsedel

kvarstående skatten.

Det ankommer

tillbandabållas arbetsgivare.

Prop. 1959:63; BevU 30; Rskr 204.

" Senaste lydelse av 39 § 1 mom. och 58 § 1 mom. se 1958:300 samt av 69 § 1 mom. se

1957:667,

116�597024. Sven sk författningssamling 1959, Nr 171

¬

background image

462

1969 . Nr 174

58 §.

7

Har skattskyldig eller arbetsgivare som verkställt skattea

underlåtit att inbetala skatt i tid och ordning, som i 53 eller 54 § eller 56

3 mom. sägs, skall utgå restavgift, beräknad efter fyra öre för varje

krona av den del av skatten, som sålunda icke erlagts, dock ej mindre

en krona. Restavgiften skall vid öretal över femtio avrundas uppåt och

annat �retal avrundas nedåt till helt krontal. Vad nu sagts skall i fall

avses i 56 § 3 mom. andra stycket, gälla endast om där angiven inbetal

icke verkställts senast under den uppbördstermin, som infaller närmast

ter utgången av den månad, under vilken skatteavdraget verkställts, elle

såvitt gäller inbetalning från arbetsgivare som avses i 53 § 1 mom. tredj

stycket, senast den 18 i den månad under vilken nämnda uppbördstermi

infaller.

69 §.

;

1 mom. Därest den preliminära skatt, som enligt 27 § 2 mom. skall gott-

skrivas skattskyldig vid debitering av slutlig skatt, till den del densamm

erlagts överstiger den slutliga skatten, äger den skattskyldige erhålla ränt

med fem procent, för en beräknad tid av ett år, å den del av det översk'

tände beloppet, som �verstiger ettusen kronor; dock att det belopp, varå rä

ta sålunda skall beräknas, skall avrundas till närmast lägre hundratal kr

nor. Vid bedömandet av om och med vilket belopp ränta skall utgå, ska

den preliminära skatten icke inräknas sådan i 27 § 2 mom. under 3)

förmäld preliminär skatt, som erlagts efter den 30 april året näst efter

komståret; vidare skall med slutlig skatt likställas sådan tillkomm

skatt, som enligt vad i 68 § 4 mom. andra stycket sägs helt eller delvis s

gäldas med där omförmäld preliminär skatt.

Ränta som

den skattskyldige.

'

2 mom. Den som jämlikt 68 § 2 mom. äger återbekomma för mycket er-

lagd skatt skall erhålla ränta därå efter fem procent för år. Uppkom

öretal vid beräkning av sådan ränta, skall räntebeloppet jämnas till "f

mast högre hela krontal. Ränta skall dock ej utgå, om räntebeloppet s

understiga fem kronor. Ränta som nu sagts skall icke heller utgå å bél

som dödsbo i anledning av skattskyldigs frånfälle befriats från att ert"

eller å räntebelopp som påförts enligt stadgandet i 27 § 3 mom. I fall v '

68 § 3 mom. sägs skall ränta utgå endast å den del av det för mycket

lagda beloppet, som skall utbetalas till den skattskyldige.

;

Vid beräkning

beloppet återbetalas.

tv'

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1959, dock att förordni

bestämmelser skola gälla redan dessförinnan i avseende å åtgärder,,

erfordras för förordningens tillämpning efter ikraftträdandet.

i

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytte

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl.
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 8 maj 1959.

GUSTAF ADOLF

<

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

Nr 174, v <

Stockholm 1959. Kungl. Boktrj'ckcrict, P. A, Norstedt & Söner

⬢ sc;

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.