SFS 1958:300

580300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

lim

IksT '

'ilii!tffi^2i

IDiUiij

⬢rSiapjSl

:ä! t

^! lid',

1-0!

!:;K ⬢

Nr 300

j isii

KUNGL. M AJ:TS F �RORDNING

om ändring i uppbördsförordningen den 5 juni 1953 (nr 272);

i

ffiven Stockholms slott den 16 maj 1958.

, i

Kungl. Maj:t har, med riksdagen^, funnit gott förordna, att 55 § upp^ ddtoe,

bördsförordningen den 5 juni 1953 skall upphöra att gälla, att 27 § 1 mom.;

39 § 1 och 2 mom., 40 §, 53 § 1 mom., 56 § 1 och 3 mom., 58 § 1 mom., 72 oc^
77 §§ samma förordning® skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives

samt att i 68 § sagda förordning skall införas ett femte moment av nedan
angiven lydelse.

i

27 §.

1 mom. Vid debitering av slutlig skatt skall iakttagas:

att för skattskyldiga, som avses i 10 § 1 mom. förordningen om statlig

inkomstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av ,

grundbeloppet, som fastställts att gälla för den preliminära skatt, vilken

skall avräknas mot den ifrågavarande slutliga skatten;

att kommunal inkomstskatt, landstingsmedel och tingshusmedel likaledes

uträknas med ledning av den utdebitering för skattekrona och skatteore, som ^

'bil

1 Prop. 1958:92; BcvU 40; Rskr 246.

- Senaste lydelse av 27 § 1 mom. se 1954:340, av 56 § 3 m om. och 58 § 1 mom. so 1956:115, '"iiilt,

av 72 § se 1957:70 samt av 77 § se 1956; 99.

^

¬

background image

r 300

589

its att gälla för den preliminära skatt, vilken skall avräknas mot

avarande slutliga skatt, dock att, därest annan utdebitering fast-

ällts för den slutliga skatten än för den preliminära skatten, den kom-

unala inlcomstskatten skall utgöras efter den utdebitering som bestämts

ätt gälla för den slutliga skatten;

att kommunal inkomstskatt, landstingsmedel och tingshusmedel påföras

en gemensam post, därvid iakttages att skattebeloppet vid öretal över

emtio avrundas uppåt och vid annat öretal avrundas nedåt till helt krontal;

- att skogsvårdsavgift uträknas med tillämpning av det promilletal, som

' nligt vad därom särskilt är stadgat bestämts för det år då den slutliga

skatten debiteras;

att i 1 § omförmäld sjukförsäliringsavgift debiteras med belopp som uträlc-

nats av allmän sjukkassa, dock att vid debiteringen skall beaktas vad i 33
och 35 §§ lagen om allmän sjukförsäkring stadgas angående avgiftsplikt

och nedsättning av avgift;

att makars sjukförsäkringsavgifter skola i fall, varom i 2 § 4 mom. sägs, i

en gemensam post påföras den av makarna, för vilken berälcnats till statlig
inkomstskatt taxerad inkomst;

att i 1 § omförmäld arbetsgivaravgift och byggnadsforskningsavgift debi­

teras i en gemensam post; samt

⬢ att i 1 § omförmäld annuitet eller, därest skattskyldig har att erlägga flera

annuiteter av samma slag, summan av dessa påföres i helt antal kronor,

därvid öretal bortfaller.

39 §.

1 mom. Vid utbetalning

erlägga (skatteavdrag).

Har arbetstagare, vilken har att vidkännas skatteavdrag för preliminär

skatt, att erlägga kvarstående skatt, som påförts i kommun där han man-

alsskrivits för året näst före taxeringsåret, är arbetsgivaren skyldig att vid

⬢utbetalning av l�n verkställa skatteavdrag jämväl för gäldande av sådan

katt. Avdragsskyldighet föreligger dock icke, därest anställningen är avsedd

att vara kortare tid än en vecka. För gäldande av den kvarstående skatten

skall arbetsgivaren vid varje utbetalningstillfälle avdraga belopp, motsvarande

så stor del av den under nästföljande uppbördstermin förfallande skatten, som

med hänsyn till antalet utbetalningstillfällen före ingången av den månad,
då nämnda uppbördstermin infaller, belöper å utbetalningstillfället. Belopp,

som avdrages vid annat utbetalningstillfälle än det första, skall dock avrun-

'das till närmast lägre hela antal kronor och återstoden avdragas vid det

⬢ första utbetalningstillfället.

' 2 mom. Under januari månad och, då särskilda förhållanden därtill för­

anleda, jämväl under februaid månad må skatteavdrag för gäldande av pre­

liminär A-skatt, beräknad enligt skattetabell, ske enligt den tabell och den

kolumn däri, som senast tillämpats under nästföregående inkomstår.

159 ~58702^f. Svensk författningssamling 1958, Nr 295�306

f- .

" ' r-

¬

background image

590

1958

äl '

40 §.

⬢ ,

,

B!

Det åligger

anställningen tillträtts.

Arbetstagare, som icke har att gälda preliminär A-skatt, skall inom i första

stycket angiven tid för arbetsgivaren uppvisa debetsedel å preliminär B-skatt,
påförd i hemortskommunen, eller skattekort å sådan skatt eller intyg av ^ gjj
lokal skattemyndighet, att arbetstagaren icke bar att erlägga preliminär

A-skatt. Har debetsedel, skattekort eller intyg som nyss sagts ej uppvisats

för arbetsgivaren och har till denne ej heller överlämnats debetsedel å prelh
minär A-skatt eller företetts skattekort å sådan skatt, skall skatteavdrag för

preliminär A-skatt verkställas med tjugufem procent av lönebeloppet vid;
varje avlöningstillfälle. Skatteavdrag som nyss sagts skall vid anställningj:
avsedd att vara kortare tid än en vecka, dock icke göras å dagsinlcomst
understigande tio kronor.

- v

Skatteavdrag för kvarstående skatt verkställes allenast beträffande skatt-

[ft*

yCD

skyldig, för vilken göres skatteavdrag för preliminär A-skatt. Har sådan,
arbetstagare icke till arbetsgivaren överlämnat debetsedel å slutlig skatt eller;;
vederbörlig del av debetsedeln och har han ej heller för arbetsgivaren upp-laläiiiä
visat debetsedel eller del därav som nyss sagts eller intyg av lokal skatte­
myndighet att han icke har att erlägga kvarstående skatt, skall under tid, .

då skatteavdrag för sådan skatt skall verkställas, dylikt avdrag ske med:
tjugufem procent av lönebeloppet vid varje avlöningstillfälle. Att skatte-;
avdrag som nyss sagts icke skall verkställas vid anställning, som är avsedd,

vara kortare tid än en vecka, framgår av 39 § 1 mom.

Därest arbetstagaren

löneutbetalningen avser.

,

Det belopp,

hela krontal.

, .

xr,

.

: -'-aäT-

(Se vidare anvisningarna.)

.,

53 §.

[

1 mom. Debiterad skatt samt sådan preliminär A-skatt, som av arbets-;ij

givare innehållits med ledning av debetsedel, skall, där ej nedan i denna;'
paragraf eller i 56 § annorlunda stadgas, senast under den uppbördsterinip,; ,. ^

då skatten förfaller till betalning, medelst skatteanvisning inbetalas å fast ;

postanstalt inom riket eller hos sådan penninginrättning, varom i 52 § sägs." ;

"

Inbetalning, som

sista dag.

^

Arbetsgivare med

terminen infaller.

Vid inbetalning

avräknas härå.

56 §.

1 mom. Inbetalas i annat fall än i 53 § 1 mom. tredje stycket eller 54 § ;

sägs skatt medelst skatteanvisning under tiden mellan två uppbördsterminer, ;

skall skatten anses vara inbetald under den senare av dessa terminer, såvida

icke av anteckning å inbetalningskort eller girokort eller eljest framgår att
inbetalningen avser skatt, som förfallit till betalning under en tidigare upp-
bördstermin.

¬

background image

r 300

591

^ iriöm. Beträffande inbetalning

följande gälla.

; �vser inbetalningen

terminen infaller.

I annat

terminen infaller,

58 §.

' 1 mom. Har skattskyldig eller arbetsgivare som verkställt skatteavdrag

underlåtit att inbetala skatt i tid och ordning, som i 53 eller 54 § eller 56 §

mom. sägs, skall utgå restavgift, beräknad efter fyra öre för varje hel

rona av den del av skatten, som sålunda icke erlagts, dock ej mindre än

tjugufem öre. Vad nu sagts skall i fall, som avses i 56 § 3 mom. andra stycket,

alla endast om där angiven inbetalning icke verkställts senast under den

ippbördstermin, som infaller närmast efter utgången av den månad, under

iken skatteavdraget verkställts, eller, såvitt gäller inbetalning från arbets-
ivare som avses i 53 § 1 mom. tredje stycket, senast den 18 i den månad

nder vilken nämnda uppbördstermin infaller.

r

68 §.

5 mom. Vad i 3 och 4 mom. sägs skall äga motsvarande tillämpning, då

en som är berättigad att återbekomma skatt har att erlägga sjömansskatt.

;

72 §.

Kungl. Maj :t

denna förordning.

Nämnden skall

vice ordförande.

Ordföranden och

i Sverige.

För envar

av ledamöter.

Förslag till

och suppleant.

Nämnden är

äro tillstädes.

Nämnden må

av sakkunniga.

Beträffande nämndens

delar gälla.

77 §.

Har arbetsgivare verkställt skatteavdrag men icke inbetalat det innehållna
loppet i tid och ordning, som i 53 eller 54 § eller 56 § 3 mom. sägs, må

eloppet uttagas hos arbetsgivaren i samma ordning som stadgats i fråga

m indrivning av skatt.

Arbetstagaren är

motsvarande skattebelopp.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1959.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigili
ekräfta låtit.

Stockholms slott den 16 maj 1958.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Finansdepartementet)

G. E. Sru�Nf;

p-r.'-yp 3-

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.