SFS 1959:551

590551.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

. SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

5 ⬢

^959 ⬢ Nr 551�-569

Utkom från trycket den 23 dec, 1959

Nr 551

KUNGL. MAJ :TS F�RORDNING

angående berälomig av pensionsgrundande inkomst enligt lagen

om försäkring f�r allmän tilläggspension;

given Stockholms slott den 18 december 1959.

Kungl. Maj;t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer.

1 §.

För här i riket bosatt försäkrad skall pensionsgrundande inkomst enligt

'lägen om försäkring för allmän tilläggspension bestämmas av den lokala

skattemyndighet, inom vars tjänstgöringsområde den försäkrade taxerats

till statlig inkomstskatt eller skulle hava taxerats till sådan skatt, därest

han icke haft att erlägga sjömansskatt. Vad nu sagts om lokal skattemyn­

dighet skall i Stockholm avse överståthållarämbetet.

För annan försäkrad än som i första stycket sägs skall den pensionsgrun­

dande inkomsten bestämmas av överståthållarämbetet.

2 §.

Pensionsgrundande inkomst skall, i den mån den utgöres av annan in­

komst ä n som avses i 3 §, bestämmas med ledning av den försäkrades taxe­

ring till statlig inkomstskatt eller, såvitt gäller inkomst för vilken den för­

säkrade haft att erlägga sjömansskatt, med ledning av redares kontroll­

uppgift enligt 37 § 1 mom. åttonde punkten taxeringsförordningen. Vid

taxeringsändring eller eftertaxering skall dock verkställd beräkning av pen-

sionsgrundande inkomst ändras endast om taxeringsändringen eller efter-

taxeringen föranleder av^dkelse från nämnda beräkning med minst fem­

hundra kronor.

3 §.

Inkomst av anställning, för vilken utomlands bosatt försäkrad icke är

skattskyldig här i riket, skall bestämmas med ledning av särskild uppgift

från arbetsgivaren. Sådan uppgift skall senast den 31 januari året näst ef-

lor det år, som inkomsten avser, avlämnas till den myndighet, som enligt

, 1 § h ar att bestämma den försäkrades pensionsgrundande inkomst. I upp­

giften skall angivas den försäkrades fullständiga namn, födelsetid och

adress ävensom beloppet av den utbetalade lönen eller ersättningen och den

⬢tidrymd som denna avser. Vidare skall i uppgiften angivas, huruvida den

g ' Prop. 1959: 175; L=U 50; Rskr 354.

v 378�597�24. S vensk författningssamling 1959, Nr 551�509

¬

background image

1404

1959 ⬢ Nr 551

försäkrade åtnjutit naturaförmåner i form av kost eller bostad. ,Ett exem­

plar av uppgiften skall inom tid som nyss sagts av arbetsgivaren Srändas till

den försäkrade.

Om skyldighet för arbetsgivare att vid arbetsgivaruppgift enligt förord­

ningen angående uppbörd av avgifter enligt lagen om försäkring för allmän

tilläggspension, m. m. foga uppgift som avses i första st3feket stadgas i

nämnda förordning.

4 §.

Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad som

framgår av lagen om försäkring för allmän tilläggspension, gälla följande.

Värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad till arbetstagare, som

avses i 1 § första stj'cket förordningen om sjömansskatt, skall uppskattas i

enlighet med vad riksförsäkringsanstalten föreskriver. Vad nyss sagts skall

jämväl äga tillämpning beträffande förmån av kost eller bostad, som för­

säkrad åtnjutit under bosättning utomlands.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostnader

som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, därest kostna­

derna minskade med erhållen kostnadsersättning uppgå till minst fem-

b undra kronor.

Riksförsäkringsanstalten äger meddela särskilda föreskrifter angående

])eräkning av sådan inkomst av anställning, som enligt förordningen om

statlig inkomstskatt hänföres till intäkt av jordbruksfastighet eller intakt

av rörelse.

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete skall från inkomst av

rörelse avdragas underskott å rörelse under beskattningsåret. I fråga om

inkomst av jordbruksfastighet skall motsvarande gälla beträffande under­

skott å sådan jordbruksfastighet, som brukats av den försäkrade.

5 §.

Efter anmaning av försäkringsrådet, riksförsäkringsanstalten, överståt-

hållarämbetet eller lokal skattemyndighet åligger det försäkrad och hans

arbetsgivare att i den omfattning och inom den tid, som i anmaningen angi­

vits, meddela de upplysningar, som finnas erforderliga för beräkning av

pensionsgrundande inkomst för den försäkrade.

6 §.

Förekommer anledning att vid beräkning av pensionsgruudande inkomst

liänföra belopp, som enligt försäkrads allmänna självdeklaration utgör in­

komst av anställning, till inkomst av annat förvärvsarbete eller att eljest

hänföra visst belopp till annat slag av inkomst än den försäkrade uppgivit,

skall, där hinder ej möter, den försäkrade beredas tillfälle att yttra sig. Dock ^

vare detta ej nödigt i fråga om misskrivning eller annat uppenbart förbise-

ende eller då eljest yttrande av den försäkrade uppenbarligen icke är erfor-

derligt för frågans bedömande.

7 §.

«

Uppmärksammas att pensionsgrundande inkomst blivit oriktigt beräknad

pä grund av felräkning, misskrivning, annat uppenbart förbiseende eller

ovetskap om förhållande som påverkar beräkningen av den pensionsgrun­

dande inkomsten, skall, sedan den försäkrade erhållit tillfälle att yttra sig,

beräkningen ändras, därest felaktigheten icke är att anse såsom ringa. Vad

nu sagts skall äga motsvarande tillämpning då vid bestämmande av av­

giftsunderlag enligt förordningen angående uppbörd av avgifter enligt lagen

om försäkring för allmän tilläggspension, m, m. belopp, som ingår i in-

¬

background image

1959 . Nr 551

1405

st av anställning ansetts icke skola inräknas i avgiftsunderlaget eller

6pp, som ingår i inkomst av annat förvärvsarbete, hänförts till sådant

derlag. �ndring, som i detta stycke sägs, må icke ske efter utgången av

ätte året efter det år, som inkomsten avser.

Har för ett år beräknats mer än en pensionsgrundande inkomst för för-

äkrad, skall den pensionsgrundande inkomst, som icke bort beräknas,

ndanröjas.

8 §.

i Har belopp, som enligt försäkrads allmänna självdeklaration utgör in-

omst av anställning, vid beräkning av pensionsgrundande inkomst hän­

förts till inkomst av annat förvärvsarbete eller har eljest visst belopp hän­

förts till annat slag av inkomst än den försäkrade uppgivit, skall denne un-

errättas om avvikelsen och skälen härför.

Om pensionsgrundande inkomst beräknats för försäkrad, vilken icke

avgivit allmän självdeklaration, skall denne underrättas om den beräknade

jiensionsgrundande inkomsten.

, Pensionsgrundande inkomst som överståthållarämbetet eller lokal skatte­

myndighet bestämt senast den 20 november under taxeringsåret skall, därest

.'debetsedel å slutlig skatt utfärdas för den försäkrade, angivas å debetsedeln.

Har pensionsgrundande inkomst bestämts efter nämnda tidpunkt, skall

underrättelse härom sändas till den försäkrade.

Har verkställd beräkning av pensionsgrundande inkomst ändrats, skall un­

derrättelse om ändringen och skälen härför sändas till den försäkrade.

^ Underrättelse enligt första, andra eller fjärde stycket skall innehålla upp-

Ij^sning om vad som skall iakttagas vid anförande av besvär över beslutet.

9 §.

Underrättelse, som avses i 8 § första stycket, skall översändas i rekom­

menderat brev. Vad nu sagts skall gälla även underrättelse jämlikt 8 § andra

stycket till försäkrad, som för året taxerats till statlig inkomstskatt.

Underrättelse, varom i 8 § tredje eller fjärde stycket sägs, skall över­

sändas i rekommenderat brev med mottagningsbevis. �&terkommer försän-

⬢ j äelsen såsom obeställbar och förekommer anledning antaga att vederbö­

rande kan anträffas, skall underrättelsen delgivas honom i den ordning

54 § t axeringsförordningen stadgar.

10 §.

Handling, som upprättats för beräkning av pensionsgrundande inkomst

eller som avlämnats eller tillhandahållits enligt bestämmelse i denna för­

ordning, må icke tillhandahållas annan tjänsteman än den som i och för

sin befattning bör erhålla del därav. Ledamot av taxeringsnämnd eller pröv­

ningsnämnd må taga del av handling som nyss sagts.

Den so m äger taga del av handling, varom i första stycket sägs, må i den

mån så erfordras för fullgörande av vad som enligt denna förordning åligger

⬢ bonom jämväl taga del av självdeklaration och annan uppgift eller hand­

ling, som avlämnats till ledning vid årlig taxering, och handling, som upp­

rättats vid taxeringskontroll enligt taxeringsförordningen, ävensom hand­

ling, s om avlämnats till ledning för uppbörd av skatt.

^ Den som tagit del av handling, som i första eller andra stycket sägs, må

cj i vidare mån än som erfordras för utövning av tjänst offentliggöra eller

pa innehållet i sådan handling.

V.

11 §.

i �ver s ådant beslut beträffande beräkning av pensionsgrundande inkomst,

rom den försäkrade erhållit i 8 § första eller andra stycket angiven un-

¬

background image

1406

1959 . Nr 551

derrättelse senast den 30 september under taxeringsåret, må besvär anföras

hos riksförsäkringsanstalten senast den 31 oktober under nämnda år. Har

den försältrade icke erhållit underrättelse som nu sagts eller har han er­

hållit underrättelsen efter den 30 september under taxeringsåret, må besvär

anföras intill utgången av året näst efter taxeringsåret eller, om han icke

under taxeringsåret erhållit utfärdad debetsedel eller underrättelse som i

8 § tredje stycket sägs, inom ett år efter det han erhållit sådan debetsedel

eller underrättelse.

över beslut, varigenom överståthållarämbetet eller lokal skattemyndighet

ändrat verkställd beräkning av pensionsgrundande inkomst, må besvär an­

föras hos riksförsäkringsanstalten inom en månad efter det den försäkrade

erhållit del av beslutet.

Besvär skola ingivas eller insändas till den myndighet vars beslut över­

klagas. Nämnda myndighet har att med eget yttrande översända handling­

arna i målet till riksförsäkringsanstalten. Den omständigheten att besvären

ingivits eller insänts direkt till riksförsäkringsanstalten må dock ej utgöra

hinder för besvärens prövning.

Klagan över riksförsäkringsanstaltens beslut enligt denna förordning

föres hos försäkringsrådet genom besvär, som skola hava inkommit till för­

säkringsrådet inom en månad efter det klaganden erhållit del av beslutet.

�ver försäkringsrådets beslut må klagan icke föras.

Riksförsäkringsanstaltens, överståthållarämbetcts och lokal skattemyn­

dighets beslut lända till efterrättelse utan binder av förd klagan.

12 §.

De närmare föreskrifter, som finnas erforderliga för tillämpningen av

denna förordning, meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndi­

gande, av riksförsäkringsanstalten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1960.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 18 december 1959.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

rSocialdepartementet)

TORSTEN NILSSON

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.