SFS 1959:552

590552.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1959 . Nr 552

1407

Nr 552

;

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

angående ujiplbörd av avgifter enligt lagen om försäkring

för allmän tilläggspension, m. m.;

given Stockholms slott den 18 december 1959.

⬢ K ungl. Maj :t har, med riksdagen^, funnit gott förordna som följer.

Om arbetsgivares avgifter

,

Inledande stadganden

⬢ Angående debitering och uppbörd av avgift från arbetsgivare enligt lagen

om försäkring för allmän tilläggspension, bidrag från arbetsgivare jämlikt

lagen om allmän sjukförsäkring och lagen om moderskapsbjälp samt avgift

lör obligatorisk försäkring i riksförsäkringsanstalten enligt lagen om yrkes­

skadeförsäkring jämte tilläggsavgift enligt 39 § sistnämnda lag och avgifts­

tillägg jämlikt 14 § lagen angående omreglering av vissa ersättningar enligt

lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete m, m.

skall gälla vad nedan stadgas.

Avgift jämte tilläggsavgift för frivillig försäkring i riksförsäkringsan­

stalten enligt lagen om yrkesskadeförsäkring uppbäres i den ordning an­

stalten bestämmer.

2 §.

. I denna förordning förstås med

arbetsgivaravgift: summan av arbetsgivarens avgifter och bidrag enligt

1 § första stycket;

avgiftsunderlag: belopp varå avgift eller bidrag, som avses i 1 § första

stycket, skall beräknas för arbetsgivaren;

utgiftsår: det kalenderår för vilket avgiftsunderlag skall bestämmas.

Såvitt gäller beräkning av avgiftsunderlag för avgift till försäkringen för

allmän tilläggspension skall med lön enligt denna förordning förstås jämväl

sådan ersättning, som enligt 5 § andra stycket lagen om försäkring för all­

män tilläggspension anses såsom inkomst av anställning.

Avgiftsunderlag och uppgiftsskyldighet m. m.

3 §.

Avgiftsunderlag bestämmes av riksförsäkringsanstalten och angives i hela

hundratal kronor, så att överskjutande belopp, som icke uppgår till helt

hundratal kronor, bortfaller.

Avlider arbetsgivare, skall för det utgiftsår, då dödsfallet inträffade, av­

giftsunderlag bestämmas för dödsboet efter honom och avse både lön, som

den avlidne utgivit, och lön, som utgivits av dödsboet.

Prop. 1959: 175; L» U 50 ; Rskr 354.

¬

background image

1408

1959 - Nr 552

4 §.

Vid bestämmande av avgiftsunderlag skall utöver vad som framgår av

de i 1 § angivna lagarna samt förordningen angående redares avgift i vissa

fall enligt lagen om försäkring för allmän tilläggspension, m. m. gälla föl-

j ande.

Jämväl såvitt gäller avgiftsunderlag för avgift onligt lagen om yrkes­

skadeförsäkring skall, där fråga ej är om arbetstagare som avses i 1 §

första stycket förordningen om sjömansskatt, bortses från arbetstagare,

vars lön bos arbetsgivaren under året icke uppgått till trehundra kronor,

så ock från annan naturaförmån än kost eller bostad.

Värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad skall uppskattas efter

regler, som fastställas av riksförsäkringsanstalten. Vad angår dylika för­

måner åt arbetstagare, som avses i 1 § första stycket förordningen om

sjömansskatt, skall dock värdet beräknas efter de grunder, enligt vilka

motsvarande naturaförmåner till ombordanställt manskap som erlagt sjö­

mansskatt värderas vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst.

Avdrag för kostnader, som arbetstagare haft att av sin lön bestrida i an­

ställningen, må göras i den mån riksförsäkringsanstalten så medgiver. Så­

dant medgivande må lämnas endast om kostnaderna beräknas uppgå till

minst en tiondel av lönen samt må avse arbetstagare i viss verksamhet eller,

efter framställning av arbetsgivare, viss eller vissa arbetstagare.

5 §.

Arbetsgivare, som under ett år utgivit lön till någon hos honom anställd

arbetstagare med minst trehundra kronor, är skyldig att nästföljande år

utan anmaning lämna uppgift (arbetsgivaruppgift) till ledning för beräk­

ning av avgiftsunderlag. Uppgiften skall lämnas i två exemplar och avfat­

tas å blankett enligt formulär, som fastställes av riksförsäkringsanstalten.

Vid arbetsgivaruppgift skall arbetsgivare foga ett exemplar av de kon­

trolluppgifter, vilka han enligt 37 § 1 mom. första, andra eller sjunde punk­

ten taxeringsförordningen har att avlämna för inkomsttaxeringen, ävensom

av uppgift som avses i 3 § förordningen angående beräkning av pensions­

grundande inkomst enligt lagen om försäkring för allmän tilläggspension.

Befrielse från nämnda sb:yldighet må medgivas av riksförsäkringsanstalten

eller, efter Konungens bemjmdigande, av myndighet som anstalten bestäm­

mer.

Blanketter till arbetsgivaruppgift skola kostnadsfritt tillhandahållas i

samma ordning som deklarationsblanketterna för inkomsttaxeringen även­

som hos riksförsäkringsanstalten och sjömansskattekontoret.

6 §.

Arbetsgivaruppgift skall av annan arbetsgivare än som i andra stycket

sägs avlämnas till den lokala skattemyndighet, inom vars tjänstgörings­

område han skall taxeras till statlig inkomstskatt eller, om han icke skall

taxeras till sådan skatt, han bedrivit sin huvudsakliga verksamhet. Vad nu

sagts om lokal skattemyndighet skall i Stockholm avse ö ver ståthåll ai'-

ämbetet.

Redare, som har att redovisa sjömansskatt, skall avlämna arbetsgivnr-

uppgift till sjömansskattekontoret.

Arbetsgivaruppgift skall vara avlämnad före utgången av januari månad

eller, i fråga om redare som avses i nästföregående stycke, före utgången av

februari månad året näst efter utgiftsåret.

På ansökan av arbetsgivare, som visar att i följd av särskilda omständig­

heter hinder möter att avlämna arbetsgivaruppgift inom föreskriven lid, må

¬

background image

1959 . Nr 552

1409

digliet, till vilken arbetsgivaruppgiften skall avlämnas, utsätta annan

⬢ inom vilken uppgiften skall vara avlämnad.

7 §.

^Arbetsgivare, som icke inom föreskriven tid avlämnat arbetsgivaruppgift

iler uppgift som avses i 5 § andra stycket, må anmanas att inkomma med

U felande handlingarna. �r avlämnad arbetsgivaruppgift ofullständig, må

rbetsgivaren anmanas att komplettera densamma.

' Efter anmaning äro arbetsgivare och arbetstagare skyldiga att i den om-

ättning och inom den tid, som i anmaningen angivits, meddela de upplys-

ingar som finnas erforderliga för beräkning av avgiftsunderlag för arbets-

ivären.

För kontroll av att arbetsgivare fullgjort sin iippgiftsskyldighet enligt

enna förordning är arbetsgivare, som avses i 78 § 1 mom. uppbördsförord-

ingen, skyldig att efter anmaning tillhandahålla där angivna handlingar,

fråga om verkställandet av kontrollen skall gälla vad i fjärde stycket

ämnda moment sägs.

, Anmaning som avses i denna paragraf utfärdas av riksförsäkringsanstal-

n, överståthållarämbetet, lokal skattem3mdighet eller föreståndaren för

'ömånsskattekontoret.

' I anmaning må vite föreläggas.

8§.

överståthållarämbetet, de lokala skattemyndigheterna och sjömansskatte­

kontoret skola pä sätt riksförsäkringsanstalten närmare föreskriver utöva

kontroll av att uppgiftsskyldigheten enligt denna förordning fullgöres.

�verståthållarämbetet, lokal skattemyndighet och sjömansskattekontoret

ligger att till riksförsäkringsanstalten inom tid och på sätt anstalten be-

tämmer överlämna det ena exemplaret av inkomna arbetsgivaruppgifter.

:

,

, .Har arbetsgivaruppgift ej avlämnats eller kan, på grund av brister i så-

nan uppgift, i bokföring eller i anteckningar om utgivna löner, avgiftsunder-

.lag icke tillförlitligen beräknas, skall avgiftsunderlaget uppskattas efter vad

;^iue.d hän syn till föreliggande omständigheter såsom verksamhelens art och

fomfaltning finnes skäligt.

11 §.

Förekommer anledning att bestämma avgiftsunderlag med avvikelse från

Varb,etsgivaruppgift eller annan av arbetsgivare till ledning för beräkning av

.avgiftsunderlag lämnad uppgift, skall där hinder ej möter arbetsgivaren

iberedas tillfälle att yttra sig i frågan. Dock vare detta ej nödigt beträffande

elr,äkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende eller då eljest

trande av arbetsgivaren uppenbarligen icke är erforderligt för frågans

.dömande.

12 §.

f Har

arbetsgivaruppgift eller annan av arbetsgivare till ledning för beräk-

ing av avgiftsunderlag lämnad uppgift icke blivit följd, skall till arbets-

Varen sändas underrättelse om i vilka hänseenden uppgiften frångåtts

t om skälen härför,

i Har avgiftsunderlag bestämts för arbetsgivare, som underlåtit att lämna

gift till ledning för beräkning av sådant underlag, skall underrättelse

avgiftsunderlaget sändas till arbetsgivaren.

w

¬

background image

1410

1959 ⬢ Nr 552

13 §.

Finner riksförsäkringsanstalten, att avgiftsunderlag blivit oriktigt pä

grund av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, skall

anstalten, sedan arbetsgivaren erhållit tillfälle att yttra sig, ändra avgifts­

underlaget, därest felaktigheten icke är att anse såsom ringa. Vad nu sagts

skall äga motsvarande tillämpning, då vid beräkning av pensionsgrundande

inkomst belopp, som ingår i avgiftsunderlag, ansetts utgöra inkomst av

annat förvärvsarbete eller belopp, som icke hänförts till avgiftsunderlaget,

ansetts utgöra inkomst av anställning. Om ändringen skall arbetsgivaren

underrättas.

�ndring må icke ske efter utgången av sjätte året efter utgiftsåret. Har

arbetsgivaren avlidit, må för honom beräknat avgiftsunderlag icke höjas

efter utgången av andra året efter det, under vilket bouppteckning efter

honom blivit ingiven för registrering.

14 §.

Har arbetsgivare i uppgift eller upplysning, avlämnad till ledning för be­

räkning av avgiftsunderlag, lämnat oriktigt meddelande och har meddelan­

det följts eller har eljest meddelandet föranlett att avgiftsunderlag för

honom icke blivit bestämt eller blivit bestämt till för lågt belopp, skall riks­

försäkringsanstalten bestämma det avgiftsunderlag, som genom berörda för­

farande undandragits. Sådant avgiftsunderlag må dock ej bestämmas om

vad som undandragits är att anse såsom ringa.

Föreligga sådana omständigheter att avgiftsunderlag som avses i före­

gående stycke skall bestämmas och kan på grund av vad sålunda och i övrigt

förekommit antagas att av arbetsgivaren lämnad uppgift eller upplysning

icke varit av beskaffenhet att kunna läggas till grund för en riktig beräk­

ning av avgiftsunderlaget, skall avgiftsunderlaget bestämmas med tillämp­

ning av 10 §.

Vad ovan sagts skall äga motsvarande tillämpning om arbetsgivare, ehuru

uppgiftspliktig, underlåtit avlämna uppgift eller infordrad upplysning.

Om riksförsäkringsanstaltens beslut skall arbetsgivaren underrättas.

Avgiftsunderlag som avses i denna paragraf må icke bestämmas efter

utgången av sjätte året efter utgiftsåret. Har arbetsgivaren avlidit, påföres

avgiftsunderlaget hans dödsbo, dock att sådan påföring icke må ske med

mindre fråga därom prövats inom två år efter utgången av det kalenderår,

under vilket bouppteckning efter honom blivit ingiven för registrering.

15 §.

Underrättelse som avses i 12�14 §§ skall innehålla upplysning om vad

som skall iakttagas vid anförande av besvär över riksförsäkringsanstaltens

beslut.

Underrättelse som nyss sagts ävensom sådan anmaning enligt 7 §, vari

vite förelagts, skall översändas i rekommenderat brev med mottagnings­

bevis. �&terkommer försändelse som obeställbar och förekommer anledning

antaga att vederbörande kan anträffas, skall underrättelsen eller anma-

ningen delgivas honom i den ordning 54 § taxcringsförordningen stadgar.

Debitering och uppbörd m. m.

16 §.

Arbetsgivaravgift beräknas av riksförsäkringsanstalten och påföres i helt

antal kronor, varvid öretal bortfaller.

\

¬

background image

1959 . Nr 552

Ull

17 §.

rbetsgivaravgift uppgående till högst ettusen kronor skall, därest riks-

"kringsanstalten icke annat bestämmer, påföras i samband med slutlig

tt i enlighet med vad som. stadgas i nppbördsförordningen. Vad nyss

I?

ts skall även gälla arbetsgivaravgift överstigande nämnda belopp, därest

tälten finner skäl därtill föreligga.

YRiksförsäkringsanstalten skall särskilt för varje uppbördsdistrikt, såvitt

aller Stockholm före den 1 augusti och i övrigt före den 1 september under

tet näst efter utgiftsåret, lämna vederbörande lokala skattemyndighet upp-

ift om de arbetsgivaravgifter som skola påföras i samband med slutlig skatt.

Kii

_

18 §.

ilf

, Annan arbetsgivaravgift än som avses i 17 § uppbäres av riksförsäkrings-

m'

anstalten.

19 §.

Arbetsgivaravgift, som uppbäres av riksförsäkringsanstalten, debiteras

under året näst efter utgiftsåret såsom slutlig avgift. I avräkning å den slut-

3i;f]

'liga avgiften skall arbetsgivaren under utgiftsåret erlägga preliminär avgift.

jArbetsgivaravgift, som utöver tidigare påförd slutlig avgift skall erläggas

.^å grund av beslut om höjt avgiftsunderlag eller ändrad debitering, påföres

,>'såsom till kommande avgift.

:['⬢ '

20 g .

Preliminär avgift för visst år skall utgå med belopp motsvarande arbets­

givarens under nästföregående år debiterade slutliga avgift. �r den för ut-

^ftsåret fastställda procentsatsen för avgiftsuttaget enligt lagen om försäk­

ring för allmän tilläggspension högre eller lägre än procentsatsen för det år

!Som den sålunda debiterade slutliga avgiften avser, skall hänsyn härtill

lagas vid bestämmandet av den preliminära avgiften.

Har slutlig avgift som avses i föregående stycke icke påförts arbetsgiva­

ren, skall särskild beräkning ske av den preliminära avgiften. Därvid skall

yden preliminära avgiften bestämmas till belopp, vilket beräknas så nära som

möjligt komma att motsvara den slutliga avgiften.

Särskild beräkning av preliminär avgift för visst år skall jämväl göras,

därest det kan antagas, att den slutliga avgiften för samma år kommer att

avvika från den i första stycket angivna slutliga avgiften med minst en

femtedel av sistnämnda avgift. Särskild beräkning må ske även i annat fall

;än nyss är sagt, därest skillnaden mellan eljest utgående preliminär avgift

och påräknelig slutlig avgift skulle bliva mer betydande eller annan sär-

slcild om ständighet föreligger.

21 §.

; Påförd preliminär avgift må för vinnande av bättre överensstämmelse

med den påräkneliga slutliga avgiften genom jämkning bestämmas att utgå

ped annat belopp, därest detta över- eller understiger den påförda prelimi­

nära avgiften med minst en femtedel av densamma. Jämkning må ske även

annat fall än nyss är sagt, om ändringen av den påförda preliminära av-

ften skulle bliva mer betydande eller annan särskild omständighet före-

Isger.

Jämkning må icke verkställas efter utgiftsårets utgång med mindre den

⬢preliminära avgiften därigenom nedsättes. Ansökan om sådan jämkning

skall av arbetsgivare ingivas före utgången av april månad året näst efter

utgiftsåret.

_

22 §.

k.Bik&försäkringsanstalten äger anmana arbetsgivare att lämna uppgifter

r beräkning eller jämkning av preliminär avgift.

9�59702^1. S uensk förfailningssumling 1959, Nr 551�569

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.