SFS 2016:1056 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2016:1056 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
161056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § social-

avgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.

26 §

2

Arbetsgivaravgifterna är 20,70 procent av avgiftsunderlaget och ut-

görs av

3 kap.

13 §

3

Egenavgifterna är 18,25 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning

som betalas ut efter den 31 december 2016.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som

uppbärs efter den 31 december 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före
som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 decem-
ber 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som
infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse 2015:776.

1. sjukförsäkringsavgift
2. föräldraförsäkringsavgift
3. ålderspensionsavgift
4. efterlevandepensionsavgift
5. arbetsmarknadsavgift
6. arbetsskadeavgift

4,35 %
2,60 %
10,21 %
0,70 %
2,64 %
0,20 %

1. sjukförsäkringsavgift
2. föräldraförsäkringsavgift
3. ålderspensionsavgift
4. efterlevandepensionsavgift
5. arbetsmarknadsavgift
6. arbetsskadeavgift

4,44 %
2,60 %
10,21 %
0,70 %
0,10 %
0,20 %

3 Senaste lydelse 2015:776.

SFS 2016:1056

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1056

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.