SFS 2017:1213 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2017:1213 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
171213.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 3 §§ socialavgiftslagen

(2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

Den som utger avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter

enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Förmån av personaloption som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomst-

skattelagen (1999:1229) ska anses utgiven av den i vars tjänst personaloptio-
nen förvärvades.

Bestämmelser om avgiftspliktig ersättning finns i 10 och 11 §§.

3 §

3

Bestämmelsen i 1 § första stycket ska inte tillämpas om en annan

avgiftspliktig ersättning än sådan förmån som avses i 1 § andra stycket utges
av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person
och ersättningen har sin grund i en anställning i Sverige hos någon annan än
den som har utgett ersättningen. I sådant fall ska arbetsgivaravgifter i stället
betalas av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2008:824.

3 Senaste lydelse 2008:824.

SFS 2017:1213

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.