SFS 2018:1163 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2018:1163 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
SFS2018-1163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 11 § socialavgiftslagen

(2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.
11 §
2 Med ersättning för arbete likställs i denna lag

1. kostnadsersättning och sådan ersättning som enligt 10 kap. 3 § andra

stycket 9 och 10 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska räknas som ersätt-

ning för arbete,

2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),

3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket

lagen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen ska anses ha betalats ut

till den person som sjuklönen avser,

4. forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atom-

energigemenskapen (Marie Curie-stipendium), om stipendiet utges av en

fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person,

5. ersättning från semesterkassa, och

6. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen

(1999:1229) när en medlem har gått ur en ekonomisk förening.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson

(Finansdepertamentet)

1

Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382.

2

Senaste lydelse 2011:1257.

SFS 2018:1163

Publicerad

den 26 juni 2018

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.