SFS 1993:1518 Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1993:1518 Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
SFS 1993_1518 Lag om ändring i lagen (1984_668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1518 Lag

om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare;

Utkom från trycket
den 28 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 31 §§ lagen (1984:668) om

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare2 skall ha följande lydelse.

5 §3 Skattepliktiga förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i
enlighet med 8 § första-fjärde styckena uppbördslagen (1953:272).

Om det föreligger fall som avses i punkt 4 andra stycket av anvisningar-

na till 42 § kommunalskattelagen (1928:370), eller sådant fall att den
skattskyldige skulle kunna få förmånsvärdet bestämt med stöd av punkt 2
andra stycket andra meningen av samma anvisningar, får skattemyndighe-
ten på framställning av arbetsgivaren bestämma värdet av förmånen med
hänsyn härtill. Motsvarande gäller om bostadsförmånsvärde som bestäms
enligt 8 § tredje stycket uppbördslagen avviker med mer än 10 procent från
det värde som följer av 42 § första stycket kommunalskattelagen. Arbetsgi-
varen skall underrätta arbetstagare som berörs av skattemyndighetens
beslut.

31 §4 Bestämmelserna i 1-8, 1 0 - 1 5 , 19, 22 a - 2 2 d, 2 3 - 2 9 och 5 0 -
67 §§ gäller också redaravgift, om inte annat följer av vad som föreskrivs i
andra stycket eller i 32 - 35 och 37 §§.

I stället för tidsangivelsen den 1 mars året efter utgiftsåret i 10 § skall i

fråga om redaravgift gälla den 30 april året efter utgiftsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på förmån som

åtnjuts efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1993/94:90, bet. 1993/94:SkU 10, rskr. 1993/94:104.

2

Lagen omtryckt 1991:98.

3

Senaste lydelse 1992:488.

4

Senaste lydelse 1992:642.

3874

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.