SFS 1994:484 Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1994:484 Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)
SFS 1994_484 Lag om ändring i uppbördslagen (1953_272)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:484

869

Lag
om ändring i uppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om uppbördslagen

(1953:272)2

dels att i 38 a §, 45 § 2 mom. och punkt 3 av anvisningarna till 45 § orden

⬝allmän självdeklaration⬝ skall bytas ut mot ⬝särskild självdeklaration⬝,

dels att 27 § 3 mom., 32 §, 39 § 1 a mom., 49 § 4 mom. och 69 § 2 mom.

skall ha följande lydelse.

27 § 3 mom.3 �verstiger skattskyldigs slutliga skatt, efter avdrag för
överskjutande ingående mervärdesskatt, den preliminära skatt som han
har betalat senast den 18 februari året efter inkomståret och vad som skall
gottskrivas honom enligt 2 mom. första stycket 1, 2, 5 eller 6 eller andra
stycket samma moment, skall den skattskyldige betala en avgift (kvarskat-
teavgift)
på det överskjutande beloppet. Kvarskatteavgift tas ut med en
procentsats motsvarande 20 procent av den statslåneränta som gällde vid
utgången av november inkomståret på det överskjutande beloppet till den

del det har täckts av preliminär skatt som har betalats senast den 3 maj
året efter inkomståret och med en procentsats motsvarande 125 procent av
statslåneräntan på resterande del. Om den slutliga skatten debiteras senast
den 31 augusti året efter inkomståret och hela den kvarstående skatten
betalas senast den 18 september samma år, tas dock kvarskatteavgift på
den resterande delen ut med en procentsats motsvarande 60 procent av
statslåneräntan. Procentsatserna bestäms till tal med högst en decimal.

Om särskild beräkning i vissa fall föreskrivs i 4 mom.

Avgift, i förekommande fall efter avdrag för ö-skatteränta, påförs inte

om beloppet understiger 50 kronor. Vid beräkningen av avgiften gäller att i
den slutliga skatten inte inräknas skattetillägg eller förseningsavgift enligt
taxeringslagen (1990:324) eller förseningsavgift enligt fastighetstaxerings-
lagen (1979:1152) och att avgift inte skall beräknas på överskjutande
belopp till den del det uppgår till högst 20000 kronor och har betalats
senast den 3 maj året efter inkomståret.

1

Prop. 1993/94: 152, bet. 1993/94: SkU32, rskr. 1993/94:316.

2

Lagen omtryckt 1991:97.

Senaste lydelse av
lagens rubrik 1974:771
38 a § 1994:203
45 §2 mom. 1992: 1661
punkt 3 av anvisningarna till 45 § 1992: 1661.

Utkom från trycket
den 8 juni 1994

3

Senaste lydelse 1993: 1547.

background image

870

SFS 1994:484

�ndras debitering eller gottskrivning enligt 27 § 2 mom. eller debiteras

tillkommande skatt, görs ny beräkning av kvarskatteavgift. Avgiften be-
stäms därvid till belopp som skulle ha utgått, om beräkningen gjorts vid
den årliga debiteringen av motsvarande slutliga skatt.

Bestämmelserna i denna lag om kvarstående skatt och tillkommande

skatt skall tillämpas på kvarskatteavgift om inte annat anges.

32 §4 På tillkommande skatt skall skattskyldig betala ränta (respitränta).
Räntebelopp som understiger femtio kronor påförs inte. Ränta beräknas
för visst kalenderår efter en räntesats som motsvarar 75 procent av den
statslåneränta som gällde vid utgången av november närmast föregående

kalenderår. Vid beräkning av ränta för tid som infaller efter utgången av
det år då skatten debiteras tillämpas dock den räntesats som gäller för
debiteringsåret. Räntesatsen bestäms till procenttal med högst en decimal.

Vid beräkning av respiträntä gäller,
att i den tillkommande skatten inte inräknas skattetillägg eller förse-

ningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324) eller förseningsavgift enligt
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och inte heller kvarskatteavgift och
respitränta;

att ränta tas ut från och med den 19 september taxeringsåret om hela

den kvarstående skatten betalts senast den 18 september samma år och i
annat fall från och med den 19 april året näst efter taxeringsåret, dock att
ränta på ö-skatteränta, restitutionsränta och skatt, som återbetalts enligt
68 § 2 mom. och ingår i tillkommande skatt, skall tas ut från utgången av
den månad, då beloppet utbetalts; samt

att ränta tas ut till och med den dag då skatten förfaller till betalning.
�ndras debitering av tillkommande skatt sker ny beräkning av ränta.
Bestämmelserna i denna lag om tillkommande skatt skall tillämpas på

respitränta.

39 § 1 a mom.5 Har en fysisk person, vilken har att vidkännas skatteav-
drag för preliminär A-skatt att betala kvarstående skatt, som har debiterats
året före det år skatteavdraget skall göras, är arbetsgivaren, om inte annat
framgår av andra stycket, skyldig att vid utbetalning av ersättning för
arbete göra skatteavdrag även för sådan skatt om arbetstagaren har sin
huvudsakliga inkomst av arbete från honom. Detsamma gäller även den
som betalar ut annan ersättning för arbete om skattemyndigheten har
beslutat att avdrag för kvarstående skatt skall göras eller mottagaren begär

det. En arbetsgivare är dock inte skyldig att göra avdrag för kvarstående
skatt, om arbetet är avsett att pågå kortare tid än en vecka.

Avdrag för kvarstående skatt skall inte göras från sådan ersättning som

avses i punkt 12 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen
(1928:370) eller livränta, om inte skattemyndigheten har beslutat att av-
drag för kvarstående skatt skall göras eller mottagaren begär det, och inte
heller från ränta eller utdelning. Utgörs ersättningen av vårdbidrag, kort-
tidsstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd skall dock avdrag för kvarstå-
ende skatt göras om inte mottagaren visar upp intyg från en annan arbets-
givare att denne gör ett sådant avdrag.

4

Senaste lydelse 1993:1546.

5

Senaste lydelse 1992:680.

background image

871

SFS 1994:484

För betalning av den kvarstående skatten skall arbetsgivaren, om inte

annat följer av 40 § 2 mom. andra stycket, vid varje utbetalningstillfälle
dra av ett belopp motsvarande så stor del av skatten som belöper på
utbetalningstillfället med hänsyn till antalet utbetalningstillfällen före in-
gången av uppbördsmånaden april. Belopp, som dras av vid annat utbetal-
ningstillfälle än det första, skall dock avrundas till närmast lägre hela antal
kronor och återstoden dras av vid det första utbetalningstillfället.

�retal som uppkommer vid beräkning av skatteavdrag bortfaller.

49 § 4 mom.6 Den som har fått anstånd enligt 1 eller 2 a mom. skall
betala ränta (anståndsränta) för den del av anståndsbeloppet som skall
betalas senast vid anståndstidens utgång. Vid ränteberäkningen gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 32 § första stycket, dock med undantag
av fjärde meningen.

Anståndsränta tas ut från den dag, då beloppet skulle ha betalats om

anstånd inte medgetts, till och med den dag, då anståndstiden gått ut eller,
om beloppet betalats dessförinnan, till och med den dag betalning skett.

Bifalls den skattskyldiges yrkande i omprövningsärendet av skattemyn-

digheten eller bifaller domstol ett överklagande skall betald ränta återbeta-
las.

69 § 2 mom.7 På skatt, avgift och ränta, som återbetalas enligt 68 § 2

mom., och vid utbetalning av skatt eller ränta, som har innehållits med
stöd av 68 § 4 mom. andra stycket, utgår ränta (restitutionsränta). Restitu-
tionsränta beräknas för visst kalenderår efter en räntesats som motsvarar

75 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november

närmast föregående kalenderår. Räntesatsen bestäms till procenttal med
högst en decimal. Räntebelopp som understiger femtio kronor betalas inte
ut.

Vid beräkning av restitutionsränta gäller i övrigt,
att ränta utgår på belopp, som senast under taxeringsåret har betalts som

preliminär skatt, och på belopp som avses i 27 § 2 mom. första stycket 4, 5
eller 6 eller i andra stycket samma mom., från utgången av taxeringsåret,
dock att räntan utgår från utgången av augusti samma år om debiteringen
av den slutliga skatten har skett senast vid denna tidpunkt, och på annat
belopp från utgången av den månad, då det har betalts;

att, om skatt har betalts före den uppbördsmånad, då skatten har förfal-

lit till betalning eller hela den kvarstående skatten har betalts senast den 18
september under taxeringsåret, skatten anses som betald under nämnda
uppbördsmånader;

att, om skatten har betalts i flera poster och restitutionen avser endast

viss del av det sammanlagda skattebeloppet, det för mycket betalda belop-
pet avräknas mot det eller de belopp som sist har betalts; samt

att ränta utgår till och med den månad, då beloppet återbetalas.

Har beslut som föranlett restitutionsränta ändrats på sådant sätt att

ränta inte skulle ha utgått eller utgått med lägre belopp, om ändringsbeslu-

tet hade beaktats vid ränteberäkningen, är den skattskyldige skyldig att

6

Senaste lydelse 1992:624.

7

Senaste lydelse 1993:1546.

background image

SFS 1994:484

återbetala vad han sålunda har uppburit för mycket. Bestämmelserna i
denna lag om tillkommande skatt skall också tillämpas på restitutionsrän-
ta.

Om restitutionsränta i särskilda fall föreskrivs i 75 a § fjärde stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. De nya föreskrifterna i 27 § 3 mom. och 32 § tillämpas första gången i

fråga om slutlig och tillkommande skatt på grund av 1995 års taxering.

3. De nya föreskrifterna i 38 a §, 45 § 2 mom. och punkt 3 av anvisning-

arna till 45 § tillämpas första gången i fråga om sådan särskild självdekla-

ration som skall lämnas vid 1995 års taxering.

4. De nya föreskrifterna i 39 § 1 a mom. tillämpas första gången i fråga

om slutlig skatt på grund av 1994 års taxering.

5. �ldre föreskrifter i 49 § 4 mom. och 69 § 2 mom. tillämpas fortfaran-

de i fråga om ändring av ränta som påförts eller utbetalats före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

872

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.