SFS 1994:744 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1994:744 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1994_744 Lag om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1395

SFS 1994:744

Utkom från trycket

den 20 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1981:691) om

socialavgifter2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

4 §3 Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte

uppgått till 1000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar
sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgiva-
re får uppbära enligt 3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 § lagen

(1962:381) om allmän försäkring,

4. ersättning för vilken skall betalas särskild inkomstskatt enligt lagen

(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid
inkomsttaxeringen,

1

Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94: SfUJ20, rskr. 1993/94:370.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1992:1711.

background image

1396

SFS 1994:744

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som

arbetstagare haft att täcka med ersättningen,

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket civil-

försvarslagen (1960:74) i den mån ersättningen utgör eller motsvarar
dagpenning,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna

inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän
försäkring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfaran-

det är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 5 § lagen (1984:947)

om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige inte
utgör skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring,

12. intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunalskat-

telagen (1928:370),

13. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket 2 - 6 lagen (1990:659)

om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämn-
da skatt,

14. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell

förening som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt
och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om

ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt basbe-
lopp enligt lagen om allmän försäkring,

15. före utgången av år 1992 utbetalade ersättningar från en vinstan-

delsstiftelse, som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäk-
ring, till den del de inte utgör ersättning för arbete för stiftelsens räkning,

16. sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse från vilken enligt de fyra

sista meningarna i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäkring
skall bortses vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst,

17. ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993

om ersättningen avser tid därefter och utgår på grund av ansvarighetsför-
säkring vilken åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens huvudorganisationer,

18. ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om

skadan anmälts till allmän försäkringskassa efter utgången av juni 1993
och ersättningen utgår på grund av sådan ansvarighetsförsäkring som
anges i 17.

Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från
arbetsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares
kostnader i viss verksamhet. Schablonen skall avse bestämda yrkesgrupper
och grundas på de genomsnittliga kostnaderna inom respektive grupp.

Bestämmelserna i första stycket 17 och 18 gäller endast ersättning som

inte avser de första 180 dagarna efter skadetillfallet och som för en och
samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en
halv gånger basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

background image

I fråga om inkomst från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag skall

föreskrifterna i punkt 13 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen
(1928:370) tillämpas vid bestämmande av avgiftsunderlaget.

SFS 1994:744

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1397

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.