SFS 1995:652 Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1995:652 Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
SFS 1995_652 Lag om ändring i lagen (1984_668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1137

SFS 1995:652

Utkom från trycket
den 13 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare;

utfärdad den 1 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1984: 668) om uppbörd

av socialavgifter från arbetsgivare2 skall ha följande lydelse.

5 §3 Skattepliktiga förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i
enlighet med 8 § första � fjärde styckena uppbördslagen (1953:272).

Om det föreligger fall som avses i punkt 4 andra stycket av anvisningar-

na till 42 § kommunalskattelagen (1928:370), eller sådant fall att den
skattskyldige skulle kunna få förmånsvärdet bestämt med stöd av punkt 2
andra stycket andra meningen av samma anvisningar, får skattemyndighe-

ten på framställning av arbetsgivaren bestämma värdet av förmånen med

hänsyn härtill. Motsvarande gäller om bostadsförmånsvärde som bestäms
enligt 8 § tredje stycket uppbördslagen avviker med mer än 10 procent från

1

Prop. 1994/95: 182, bet. 1994/95: SkU25 , rskr. 1994/95:371.

2

Lagen omtryckt 1991:98.

3

Senaste lydelse 1993: 1518.

background image

1138

SFS 1995:652

det värde som följer av 42 § första stycket och punkt 3 andra stycket av
anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen. Arbetsgivaren skall under-
rätta arbetstagare som berörs av skattemyndighetens beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på förmåner som

utges efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.