SFS 1995:1492 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1995:1492 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1995_1492 Lag om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1492
Utkom från trycket
den 27 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1, 3 och 4 §§ och 3 kap. 1 §

lagen (1981:691) om socialavgifter2 skall ha föjande lydelse.

2 kap.

1 §3 En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3-5 §§ för

varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift med 5,28 procent,

2. folkpensionsavgift med 5,86 procent,
3. tilläggspensionsavgift med 13,00 procent,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,38 procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 5,42 procent,
7. arbetarskydds avgift med 0,17 procent,
8. lönegarantiavgift med 0,25 procent.
Arbetsgivare som avses i 1 kap. 2 § andra stycket skall dock beträffande

ersättning som avses i 11 kap. 2 § första stycket m och femte stycket lagen

(1962:381) om allmän försäkring betala endast tilläggspensionsavgift.

3 §4 Underlag för beräkning av avgifterna är summan av vad arbets-
givaren under året har utgett som lön i pengar eller annan ersättning för

1

Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1995:899.

4

Senaste lydelse 1991:1842.

2814

background image

SFS 1995:1492

utfört arbete eller eljest med anledning av tjänsten, dock inte pension, eller
andra skattepliktiga förmåner eller, i fall som avses i 3 kap. 2 § andra
stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring, annan ersättning för utfört
arbete. Bidrag som avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen om allmän

försäkring likställs med lön. Vidare likställs med lön garantibelopp enligt
lönegarantilagen (1992:497). Med lön likställs även kostnadsersättning som
inte enligt 10 § uppbördslagen (1953:272) undantas vid beräkning av preli-
minär A-skatt.

Med lön likställs också ersättning som en arbetsgivare utger till en all-

män försäkringskassa som följd av bestämmelsen i 24 § första stycket
lagen (1991:1047) om sjuklön.

Ersättning som avses i andra stycket skall anses som ersättning till ar-

betstagare vid tillämpning av 4 och 5 §§.

4 §5 Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte upp-

gått till 1 000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,
3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar
sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgivare
får uppbära enligt 3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring,

4. ersättning för vilken skall betalas särskild inkomstskatt enligt lagen

(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister mil.,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid
inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som arbets-

tagare haft att täcka med ersättningen,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna inte

räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän försäk-
ring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfarandet

är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 5 § lagen (1984:947)

om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige inte
utgör skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring,
12. intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunalskat-

telagen (1928:370),

13. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket 2-6 lagen (1990:659)

om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämn-
da skatt,

14. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell före-

ning som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och
som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om ersätt-
ningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt basbelopp enligt

lagen om allmän försäkring,

5

Senaste lydelse 1994:1732.

2815

background image

SFS 1995:1492

15. före utgången av år 1992 utbetalade ersättningar från en vinstan-

delsstiftelse, som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäk-
ring, till den del de inte utgör ersättning för arbete för stiftelsens räkning,

16. sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse från vilken enligt de fyra

sista meningarna i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäkring
skall bortses vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst,

17. ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993

om ersättningen avser tid därefter och utgår på grund av ansvarighetsför-

säkring vilken åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens huvudorganisationer,

18. ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om

skadan anmälts till allmän försäkringskassa efter utgången av juni 1993 och

ersättningen utgår på grund av sådan ansvarighetsförsäkring som anges i

17,

19. ersättning enligt 11 kap. 2 § första stycket a - 1, n, p och r lagen om

allmän försäkring.

Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från ar-
betsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares
kostnader i viss verksamhet. Schablonen skall avse bestämda yrkesgrupper
och grundas på de genomsnittliga kostnaderna inom respektive grupp.

Bestämmelserna i första stycket 17 och 18 gäller endast ersättning som

inte avser de första 180 dagarna efter skadetillfället och som för en och
samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en
halv gånger basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

I fråga om inkomst från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag skall

föreskrifterna i punkt 13 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen
(1928:370) tillämpas vid bestämmande av avgiftsunderlaget.

3 kap.

1 §6 1 § En försäkrad som avses i 1 kap. 2 § skall på det avgiftsunderlag
som anges i 3 - 5 §§ för varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift med 5,82 procent,

2. folkpensionsavgift med 6,03 procent,
3. tilläggspensionsavgift med 13,00 procent,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,40 procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 3,30 procent.

2816

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. De ny bestämmelserna i 2 kap. 1 § tillämpas i fråga om avgiftspliktig

ersättning som betalas ut efter ikraftträdandet.

3. Arbetsgivaravgift beräknas inte på garantibelopp enligt lönegarantila-

gen (1992:497) som har betalats ut före ikraftträdandet.

4. Bestämmelsen i 2 kap. 4 § första stycket 19 tillämpas även på ersätt-

ning som har betalats ut före ikraftträdandet.

5. De nya bestämmelserna i 3 kap. 1 § tillämpas på egenavgifter som be-

6

Senaste lydelse 1995:514.

background image

räknas på grundval av 1997 ocn senare års taxeringar. �ldre bestämmelser

gäller fortfarande i fråga om egenavgifter som beräknas på grundval av

1996 och tidigare års taxeringar.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

SFS 1995:1492

2817

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.