SFS 1996:1066 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1996:1066 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1996_1066 Lag om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1818

SFS 1996:1066
Utkom från trycket
den 19 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 § samt 3 kap.

1 och 4 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter2 skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §3 Avgifterna utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbets-
givaravgifter skall betalas av den som är arbetsgivare och egenavgifter av
den som är försäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och har
inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 eller 2 a § eller

11 kap. 3 § nämnda lag. Med inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 kap.

2 § och 2 a § lagen om allmän försäkring skall även likställas inkomst för
eget arbete i form av andra skattepliktiga förmåner än pengar.

Vid tillämpning av denna lag skall, även om ett anställningsförhållande

inte föreligger, den som har utgett sådan ersättning som enligt bestämmel-
serna i 3 kap. 2 § andra stycket eller 11 kap. 2 § första stycket m, andra
stycket och femte stycket lagen om allmän försäkring är att hänföra till in-
komst av anställning anses som arbetsgivare. Med inkomst av anställning
enligt 3 kap. 2 § lagen om allmän försäkring skall i denna lag likställas in-
komst i form av andra skattepliktiga förmåner än pengar samt kostnadser-
sättning som inte enligt 10 § uppbördslagen (1953:272) undantas vid be-
räkning av preliminär A-skatt. Vid tillämpning av denna lag gäller vidare
vad som i 22 c § lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från ar-
betsgivare sägs om iakttagande av förhandsbesked.

2 kap.

1 §4 En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3-5 §§ för
varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift med 2,94 procent,

2. folkpensionsavgift med 5,86 procent,
3. tilläggspensionsavgift med 13,00 procent,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,38 procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 5,42 procent,
7. arbetarskyddsavgift med 0,17 procent,
8. lönegarantiavgift med 0,25 procent.
Arbetsgivare som avses i 1 kap. 2 § andra stycket skall dock beträffande

ersättning som avses i 11 kap. 2 § första stycket m och femte stycket lagen
(1962:381) om allmän försäkring betala endast tilläggspensionsavgift.

1

Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1992:683.

4

Senaste lydelse 1995:1492.

background image

SFS 1996:1066

3 kap.

1 § En försäkrad som avses i 1 kap. 2 § skall på det avgiftsunderlag som

anges i 3-5 §§ för varje år betala

1. sjukförsäkringsavgift med 3,62 procent,

2. folkpensionsavgift med 6,03 procent,
3. tilläggspensionsavgift med 13,00 procent,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,40 procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 3,30 procent.

4 § Grunden för beräkning av avgift enligt 1 § 1, 5 och 6 utgörs av in-
komst av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 eller 2 a § lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Med inkomst av annat förvärvsarbete
enligt 3 kap. 2 § och 2 a § lagen om allmän försäkring skall även likställas
andra skattepliktiga förmåner än pengar.

Grunden för beräkning av avgift enligt 1 § 2-4 utgörs av inkomst av an-

nat förvärvsarbete som avses i 11 kap. 3 § lagen om allmän försäkring.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 1 § tillämpas i fråga om avgiftspliktig er-

sättning som betalas ut från och med den 1 januari 1998. På avgiftspliktig er-
sättning som betalas ut under år 1997 är sjukförsäkringsavgiften 4,04 procent.

3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 1 § tillämpas på inkomster som upp-

bärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om inkomster som uppbärs
under år 1997 är sjukförsäkringsavgiften 4,72 procent. Omfattar beskatt-
ningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1996 skall, om den skatt-
skyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses
hänförlig till tiden efter utgången av år 1996 som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela
beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om beskattnings-
året omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

5

6

Senaste lydelse 1995:1492.

6

Senaste lydelse 1995:514.

1819

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.