SFS 1996:1337 Lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1996:1337 Lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
SFS 1996_1337 Lag om ändring i lagen (1959_551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962_381) om allmän försäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2465

1

Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66.

2

Lagen omtryckt 1976:1015.

3

Senaste lydelse 1991:507. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1990:349.

5

Senaste lydelse 1993:1521.

7 8 - S F S 1996

SFS 1996:1337
Utkom från trycket
den 18 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring;

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2 och 4 §§ lagen (1959:551) om

beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om all-
män försäkring2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän för-
säkring bestäms av skattemyndigheten i det län den försäkrade taxerats till
statlig inkomstskatt eller skulle ha taxerats till sådan skatt, om den för-
säkrade varit bosatt i riket.

För annan försäkrad än som i första stycket sägs skall den pensionsgrun-

dande inkomsten bestämmas av Skattemyndigheten i Stockholms län.

2 §4 Pensionsgrundande inkomst skall, i den mån den utgörs av annan
inkomst än som avses i 3 §, bestämmas med ledning av den försäkrades
taxering till statlig inkomstskatt. �ndras ett taxeringsbeslut av förvaltnings-
domstol eller - efter utgången av november taxeringsåret - av skattemyn-
dighet, skall verkställd beräkning av pensionsgrundande inkomst ändras
endast om ändringsbeslutet föranleder avvikelse från nämnda beräkning
med minst 1 000 kronor.

4 §5 Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad

som framgår av lagen om allmän försäkring, gälla följande.

Skattepliktiga förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i enlighet

med 8 § första - fjärde och sjätte styckena uppbördslagen (1953:272). När
skäl föreligger får avvikelse ske från förmånsvärde som skattemyndigheten
bestämt enligt 5 § andra stycket lagen (1984:668) om uppbörd av social-
avgifter från arbetsgivare.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostnader

som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, i den mån kost-
naderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger ettusen kro-
nor.

Särskilda föreskrifter angående beräkning av sådan inkomst av anställ-

background image

2466

SFS 1996:1337

ning, som enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt hänförs till intäkt
av näringsverksamhet meddelas av regeringen eller myndighet som rege-
ringen bestämmer.

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete får från inkomst av en

viss förvärvskälla inte dras av underskott i annan förvärvskälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. �ldre föreskrifter gäller dock

fortfarande vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst för år 1997
och tidigare år.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Mona Wildig
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.