SFS 1997:513 Lag om ändring i lagen (1996:1337) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1997:513 Lag om ändring i lagen (1996:1337) om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
SFS 1997_513 Lag om ändring i lagen (1996_1337) om ändring i lagen (1959_551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962_381) om allmän försäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

925

SFS 1997:513
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1996:1337) om ändring i lagen
(1959:551) om beräkning av pensionsgrundande
inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1959:551) om beräk-

ning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän för-
säkring i paragrafens lydelse enligt lagen (1996:1337) om ändring i nämnda
lag skall ha följande lydelse.

4 § Vid bestämmande av pensionsgrundande inkomst skall, utöver vad

som framgår av lagen om allmän försäkring, gälla följande.

Skattepliktiga förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i enlighet

med 8 kap. 14-17 §§ skattebetalningslagen (1997:483). När skäl föreligger
får avvikelse ske från förmånsvärde som skattemyndigheten bestämt enligt
9 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostnader

som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, i den mån kostna-
derna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger ettusen kronor.

Särskilda föreskrifter angående beräkning av sådan inkomst av anställ-

ning, som enligt lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt hänförs till intäkt
av näringsverksamhet meddelas av regeringen eller myndighet som rege-
ringen bestämmer.

Vid beräkning av inkomst av annat förvärvsarbete får från inkomst av en

viss förvärvskälla inte dras av underskott i annan förvärvskälla.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Mona Wildig
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.