SFS 1998:338 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1998:338 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
980338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1981:691) om so-

cialavgifter

2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Avgifterna utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivar-

avgifter skall betalas av den som är arbetsgivare och egenavgifter av den som
är försäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och har inkomst av
annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 eller 2 a § eller 11 kap. 3 § nämnda
lag. Med inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 kap. 2 § och 2 a § lagen om
allmän försäkring skall även likställas inkomst för eget arbete i form av andra
skattepliktiga förmåner än pengar.

Vid tillämpning av denna lag skall, även om ett anställningsförhållande

inte föreligger, den som har utgett sådan ersättning som enligt bestämmel-
serna i 3 kap. 2 § andra stycket eller 11 kap. 2 § första stycket m, andra
stycket och femte stycket lagen om allmän försäkring är att hänföra till in-
komst av anställning anses som arbetsgivare. Med inkomst av anställning en-
ligt 3 kap. 2 § lagen om allmän försäkring skall i denna lag likställas inkomst
i form av andra skattepliktiga förmåner än pengar samt kostnadsersättning
som inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483) undan-
tas vid beräkning av skatteavdrag. I fråga om skattepliktig intäkt enligt kom-
munalskattelagen (1928:370) i form av rabatt, bonus eller annan förmån som
ges ut på grund av kundtrohet eller liknande, skall den som slutligt har stått
för de kostnader som ligger till grund för förmånen, anses som arbetsgivare,
om denne är någon annan än den som är skattskyldig för förmånen. I fråga
om skattepliktig intäkt enligt kommunalskattelagen i form av en förmån eller
ersättning, som getts ut eller anses utgiven av en fysisk person som är bosatt
utomlands eller en utländsk juridisk person, skall den hos vilken den skatt-
skyldige är anställd i Sverige anses som arbetsgivare, om förmånen eller er-
sättningen har sin grund i anställningen i Sverige och det inte finns något an-
ställningsförhållande mellan utgivaren av förmånen eller ersättningen och
den skattskyldige.

1

Prop. 1997/98:133, bet. 1997/98:SkU26, rskr. 1997/98:264.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1997:526.

SFS 1998:338

Utkom från trycket
den 12 juni 1998

background image

2

SFS 1998:338

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och skall tillämpas på förmån eller

ersättning som getts ut eller anses utgiven efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.