SFS 2002:216 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2002:216 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
020216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 25 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 16 § socialavgiftslagen

(2000:980) skall ha följande lydelse.

3 kap.

16 §

Den som har haft hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension eller lagen (1998:702) om garantipension hela
året före taxeringsåret skall bara betala ålderspensionsavgiften. Detsamma
gäller den som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring någon del av året före taxeringsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215.

SFS 2002:216

Utkom från trycket
den 8 maj 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.