SFS 2020:953 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2020:953 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
SFS2020-953.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 12 § socialavgiftslagen
(2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.
12 §
2 En ersättning är avgiftsfri om den

1. är skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
2. undantas från skatteplikt enligt 6 § 1 eller 2 lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

3. undantas från skatteplikt enligt 8 § 5 eller 6 lagen (1991:591) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 12 § i dess äldre lydelse tillämpas på lön eller

annan därmed jämförlig förmån för arbete som utförs före den 1 januari
2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:190, bet. 2020/21:SkU5, rskr. 2020/21:33.
2 Senaste lydelse 2009:1064.

SFS

2020:953

Publicerad
den

18 november 2020

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.