SFS 2020:1060 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2020:1060 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
SFS2020-1060.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § socialavgiftslagen
(2000:980) ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av
systemen för social trygghet (socialavgifter).

Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns

även i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676)
om statlig ålderspensionsavgift.

Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981)

om fördelning av socialavgifter. Bestämmelser om särskilda avdrag från
socialavgifterna finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall
vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980). Bestämmelser om särskild beräkning av
arbetsgivaravgifter finns i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa
avgifter för enmansföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.
2 Senaste lydelse 2007:284.

SFS

2020:1060

Publicerad
den

2 december 2020

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.