SFS 2000:782 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2000:782 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
000782.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension

dels

att 2 kap. 5 §, 12 kap. 9 § och 13 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 18 §, av följande ly-

delse.

2 kap.

5 §

Som pensionsgrundande inkomst av anställning räknas vidare

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om all-

män försäkring samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskade-
försäkring eller motsvarande ersättning som utgetts enligt annan författning
eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen
har trätt i stället för en försäkrads inkomst som arbetstagare i allmän eller en-
skild tjänst,

2. föräldrapenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring,
3. ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

4. ersättning som en allmän försäkringskassa har utgett enligt 20 § lagen

(1991:1047) om sjuklön,

5. livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande

livränta som bestäms med tillämpning av den lagen,

6. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,
7. vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbi-

drag, i den utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
9. statsbidrag till arbetslösa som tillskott till deras försörjning när de star-

tar egen näringsverksamhet,

10. utbildningsbidrag i form av dagpenning under arbetsmarknadsutbild-

ning och yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning vid generationsväxling,

11. utbildningsbidrag för doktorander,
12. korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen

(1973:349),

1

Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11.

SFS 2000:782

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

2

SFS 2000:782

13. vuxenstudiebidrag enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudies-

töd för arbetslösa samt särskilt utbildningsbidrag,

14. timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och

ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),

15. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen så föreskriver.

6 kap.

18 §

För en utländsk medborgare skall, vid bedömning enligt 1 § av rätten

till sådan tilläggspension som avses i 2 § 2, år före år 1974, för vilka sjö-
mansskatt betalats, likställas med år för vilka pensionspoäng beräknats.
Motsvarande gäller vid beräkning av sådan pension enligt 2 § 2 och 3 §.

12 kap.

9 §

För en pensionsberättigad som har rätt till livränta på grund av obliga-

torisk försäkring enligt lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i ar-
bete, lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar eller lagen
(1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller som enligt annan lag eller särskild
författning eller enligt regeringens förordnande har rätt till annan livränta,
som bestäms av eller betalas ut av Riksförsäkringsverket, skall inkomstpen-
sionen och tilläggspensionen minskas enligt vad som sägs i andra stycket.
Motsvarande skall gälla i fall då livränta utges enligt utländsk lagstiftning
om yrkesskadeförsäkring. Minskning skall däremot inte ske på grund av liv-
ränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller annan livränta
som bestäms med tillämpning av nämnda lag. Medför skada för vilken liv-
ränta har börjat utges återigen sjukdom som berättigar till sjukpenning, skall
det anses som om livränta utgavs under sjukdomstiden. Har livränta eller del
därav eller livränta för viss tid bytts ut mot ett engångsbelopp, skall det vid
beräkning enligt andra stycket anses som om livränta utges eller som om den
livränta som utges har höjts med ett belopp som svarar mot engångsbeloppet
enligt de vid utbytet tillämpade försäkringstekniska grunderna.

Summan av inkomstpension, tilläggspension och garantipension enligt la-

gen (1998:702) om garantipension skall minskas med tre fjärdedelar av varje
livränta som överstiger en sjättedel av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § la-
gen (1962:381) om allmän försäkring och som den pensionsberättigade upp-
bär som skadad. Minskning skall därvid i första hand göras på garantipensi-
onen och därefter på tilläggspensionen. Avdrag på inkomstpension och till-
läggspension enligt 6 kap. 2 § 1 får dock göras endast om den pensionsberät-
tigade kunnat tillgodoräkna sig pensionspoäng för minst ett år när skadan
inträffade.

Sammanlagd pension enligt denna lag skall dock aldrig, på grund av be-

stämmelserna i denna paragraf, för månad räknat understiga 13 procent av
prisbasbeloppet för den som är ogift och 11,5 procent av prisbasbeloppet för
den som är gift. Härvid skall bestämmelserna i 6 kap. 17 § tillämpas på mot-
svarande sätt.

background image

3

SFS 2000:782

13 kap.

7 §

Ett beslut enligt denna lag skall ändras om det föranleds av en ändring

som gjorts i beräkningsunderlaget för beslutet eller av en ändring av ett be-
slut enligt skattebetalningslagen (1997:483) som avser egenavgift. Det-
samma gäller om det efter en ändring av taxeringen står klart att pensionsrätt
för premiepension, till följd av bestämmelserna i 4 kap. 5 §, inte skulle ha
tillgodoräknats.

Ett beslut om pensionsrätt och pensionspoäng skall också ändras när det

följer av bestämmelserna i 4 kap. 4 § eller 8 § andra stycket om obetalda av-
gifter.

�ndring enligt första stycket första meningen av ett beslut om pensions-

grundande inkomst skall göras endast om storleken av inkomsten skulle öka
eller minska med minst 1 000 kronor. Den som beslutet avser skall skriftli-
gen underrättas om ändringen och om hur man begär omprövning av beslu-
tet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen