SFS 2000:788 Lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2000:788 Lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
000788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799);

utfärdad den 26 oktober 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om socialförsäkringslagen

(1999:799)

dels

att 2 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 5 a §, av följande

lydelse,

dels

att det i övergångsbestämmelserna till nämnda lag skall införas två

nya punkter, 6 och 7, av följande lydelse.

2 kap.

7 §

Med arbete i Sverige avses vid tillämpning av denna lag förvärvsarbete

i verksamhet här i landet.

Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant fast

driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229)
skall verksamhet hänförlig dit anses bedriven här i landet.

5 kap.

5 a §

Om regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, enligt 18

kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring har föreskrivit att det hos en
eller flera försäkringskassor skall finnas gemensamma enheter för alla för-
säkringskassor för vissa ärenden eller frågor, skall ett ärende i stället för vad
som anges i 4 och 5 §§ avgöras av en sådan försäkringskassa.

6. För den som är född år 1937 eller tidigare skall till och med utgången

av år 2002 vad som sägs i 3 kap. 1 § 3 och 4 § 3 och 4 även gälla folk- och
tilläggspension i form av ålderspension. Vidare skall vad som sägs i 3 kap.
12 och 13 §§ även gälla tilläggspension i form av ålderspension.

7. Den som vid utgången av år 2000 uppbär folkpension vid bosättning ut-

omlands skall ha fortsatt rätt till utbetalning av sådan pension enligt äldre
bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

1

Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11.

SFS 2000:788

Utkom från trycket
den 7 november 2000

background image

2

SFS 2000:788

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen