SFS 1999:1058 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1999:1058 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
991058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 5 § samt 9 kap. 2 § skattebe-

talningslagen (1997:483) skall ha följande lydelse.

5 kap.

5 §

Skatteavdrag skall inte heller göras, om den som tar emot ersättningen

har en F-skattsedel antingen när ersättningen för arbetet bestäms eller när
den betalas ut. En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas, om den
lämnas i en anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig handling som
även innehåller utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress
samt betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller orga-
nisationsnummer. Uppgiften om innehav av F-skattsedel får dock inte god-
tas, om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

Om betalningsmottagaren har F-skattsedel med sådant villkor som avses i

4 kap. 9 §, får skatteavdrag underlåtas endast om F-skattsedeln åberopas
skriftligen.

9 kap.

2 §

2

Skattepliktiga förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i en-

lighet med 8 kap. 14, 15 och 17 §§. Sådan drivmedelsförmån som avses i
punkt 2 sjunde stycket av anvisningarna till 42 § kommunalskattelagen
(1928:370) skall dock värderas till marknadsvärdet.

På begäran av arbetsgivaren får skattemyndigheten bestämma värdet av

förmånen om

1. det finns grund för jämkning av värdet av bilförmån eller kostförmån

enligt punkt 4 andra�fjärde styckena av anvisningarna till 42 § kommunal-
skattelagen, eller

2. bostadsförmånsvärde som bestäms enligt 8 kap. 15 § avviker med mer

än 10 % från det värde som följer av 42 § första stycket kommunalskattela-
gen och punkt 1 andra stycket av anvisningarna till den paragrafen.

Arbetsgivaren skall underrätta arbetstagaren om skattemyndighetens be-

slut.

1

Prop. 1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66.

2

Senaste lydelse 1997:773.

SFS 1999:1058

Utkom från trycket
den 13 december 1999

background image

2

SFS 1999:1058

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 5 kap. 5 § den 1 januari 2000 och

såvitt avser 9 kap. 2 § den 31 december 1999.

2. Den nya bestämmelsen i 9 kap. 2 § tillämpas första gången på förmån

som getts ut från och med den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.