SFS 2001:1171 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2001:1171 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
011171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

dels

att 9 kap. 2 § och 11 kap. 9 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 11 kap. 18 a §, av följande

lydelse.

9 kap.

2 §

2

Förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i enlighet med 8 kap.

14, 15 och 17 §§. Sådan drivmedelsförmån som avses i 61 kap. 10 § in-
komstskattelagen (1999:1229) skall dock värderas till marknadsvärdet.

På begäran av arbetsgivaren får skattemyndigheten bestämma värdet av

förmånen om

1. värdet av bilförmån eller kostförmån skall justeras enligt 61 kap. 18,

19, 19 a eller 19 b § inkomstskattelagen, eller

2. bostadsförmånsvärde som bestäms enligt 8 kap. 15 § avviker med mer

än 10 % från det värde som följer av 61 kap. 2 eller 20 § inkomstskattelagen.

Arbetsgivaren skall underrätta arbetstagaren om skattemyndighetens be-

slut.

11 kap.

9 §

3

Skattemyndigheten fattar varje år beslut om skattens storlek enligt den

årliga taxeringen (

grundläggande beslut om slutlig skatt

). Slutlig skatt kan

bestämmas också genom omprövningsbeslut och till följd av beslut av dom-
stol.

Med slutlig skatt avses summan av skatter och avgifter enligt 10 § mins-

kad med skattereduktion enligt

1. lagen (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002

och 2003 års taxeringar,

2. lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt,
3. lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslut-

ningar för tele- och datakommunikation, och

4. 65 kap. 9�12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

1

Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122.

2

Senaste lydelse 1999:1300.

3

Senaste lydelse 2001:907.

SFS 2001:1171

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

2

SFS 2001:1171

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

18 a §

Om skatt redovisas i flera skattedeklarationer av vilka någon är en

förenklad skattedeklaration enligt 10 kap. 13 a §, skall skatt anses beslutad i
enlighet med redovisningen även i en skattedeklaration som har lämnats för
sent. Detta gäller dock inte om ett beslut om omprövning redan har medde-
lats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.