SFS 2001:1174 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2001:1174 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
011174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1 § socialavgiftslagen

(2000:980) skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av syste-

men för social trygghet (socialavgifter).

Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns

även i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676)
om statlig ålderspensionsavgift.

Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981)

om fördelning av socialavgifter. Bestämmelser om utvidgade särskilda av-
drag från socialavgifterna finns i lagen (2001:1170) om utvidgning av de
särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122.

SFS 2001:1174

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.