SFS 1999:1249 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1999:1249 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
991249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 2 § samt 2 kap. 2 och 4 §§

lagen (1981:691) om socialavgifter

2

skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

3

Avgifterna utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgi-

varavgifter skall betalas av den som är arbetsgivare. Egenavgifter skall beta-
las av den som är försäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring el-
ler enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och som har
inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 eller 2 a § lagen om all-
män försäkring eller 2 kap. lagen om inkomstgrundad ålderspension. Med
inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 kap. 2 och 2 a §§ lagen om allmän
försäkring skall även likställas inkomst för eget arbete i form av andra skat-
tepliktiga förmåner än pengar.

Vid tillämpning av denna lag skall, även om ett anställningsförhållande

inte föreligger, den som har utgett sådan ersättning som enligt bestämmel-
serna i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäkring eller enligt be-
stämmelserna i 2 kap. 11 eller 12 § lagen om inkomstgrundad ålderspension
är att hänföra till inkomst av anställning anses som arbetsgivare. Med in-
komst av anställning enligt 3 kap. 2 § lagen om allmän försäkring skall i
denna lag likställas inkomst i form av andra skattepliktiga förmåner än
pengar samt kostnadsersättning som inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebe-
talningslagen (1997:483) undantas vid beräkning av skatteavdrag. I fråga om
skattepliktig inkomst enligt inkomstskattelagen (1999:1229) i form av ra-
batt, bonus eller annan förmån som ges ut på grund av kundtrohet eller lik-
nande, skall den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund
för förmånen, anses som arbetsgivare, om denne är någon annan än den som
är skattskyldig för förmånen. I fråga om skattepliktig inkomst enligt in-
komstskattelagen i form av en förmån eller ersättning, som getts ut eller an-
ses utgiven av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk ju-
ridisk person, skall den hos vilken den skattskyldige är anställd i Sverige an-
ses som arbetsgivare, om förmånen eller ersättningen har sin grund i anställ-

1

Prop. 1999/2000:2 och 6, bet. 1999/2000:SkU2 och 7, rskr. 1999/2000:117.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1999:597.

SFS 1999:1249

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1249

ningen i Sverige och det inte finns något anställningsförhållande mellan ut-
givaren av förmånen eller ersättningen och den skattskyldige.

2 kap.

2 §

4

En arbetsgivare som sysselsätter sjömän skall på den ersättning som

utgetts till sådana för varje år betala även sjömanspensionsavgift med
1,20 procent.

I fråga om sjömän skall sjukförsäkringsavgift och arbetsmarknadsavgift

beräknas efter de procentsatser som regeringen eller, efter regeringens be-
myndigande, Riksförsäkringsverket årligen fastställer. Procentsatserna skall
utgöra den andel av de i 1 § första stycket 1 och 6 angivna procentsatserna
som svarar mot förhållandet mellan antalet svenska sjömän och hela antalet
sjömän på svenska handelsfartyg i medeltal för den 30 september de tre år
som närmast föregått det år då procentsatserna fastställs. Hänsyn skall där-
vid inte tas till fartyg med en bruttodräktighet understigande 300. Procent-
satserna beräknas med två decimaler.

Med sjöman avses i denna lag arbetstagare som har sådan sjöinkomst som

avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

4 §

5

Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte uppgått

till 1 000 kronor,

3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn

eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar
sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgivare
får uppbära enligt 3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring,

4. ersättning för vilken skall betalas särskild inkomstskatt enligt lagen

(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i

hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid
inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som arbetsta-

gare haft att täcka med ersättningen,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna inte

räknas som pensionsgrundande inkomst enligt 2 kap. 16 § andra stycket la-
gen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfarandet

är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 11 kap. 22 och 23 §§ in-

komstskattelagen (1999:1229) inte skall tas upp som intäkt,

11. ersättning som enligt 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring skall an-

ses som inkomst av annat förvärvsarbete,

12. inkomst som avses i 10 kap. 3 § 1�3 inkomstskattelagen,

4

Senaste lydelse 1998:679.

5

Senaste lydelse 1999:597.

background image

3

SFS 1999:1249

13. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket 1�5 lagen (1990:659)

om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämnda
skatt,

14. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell fören-

ing som avses i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen och som har till
huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om ersättningen från för-
eningen under året inte uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen om
allmän försäkring,

16. sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller en annan juridisk

person med motsvarande ändamål från vilken enligt de fyra sista meningarna
i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäkring skall bortses vid beräk-
ning av sjukpenninggrundande inkomst,

17. ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om

ersättningen avser tid därefter och utgår på grund av ansvarighetsförsäkring
vilken åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbets-
marknadens huvudorganisationer,

18. ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om

skadan anmälts till allmän försäkringskassa efter utgången av juni 1993 och
ersättningen utgår på grund av sådan ansvarighetsförsäkring som anges i 17,

19. ersättning enligt 2 kap. 5 § lagen om inkomstgrundad ålderspension.
Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan

beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från arbets-
givaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares kostnader i
viss verksamhet. Schablonen skall avse bestämda yrkesgrupper och grundas
på de genomsnittliga kostnaderna inom respektive grupp.

Bestämmelserna i första stycket 17 och 18 gäller endast ersättning som

inte avser de första 180 dagarna efter skadetillfället och som för en och
samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en
halv gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

I fråga om inkomst från fåmansföretag och fåmanshandelsbolag skall fö-

reskrifterna i 60 kap. 12�14 §§ inkomstskattelagen tillämpas vid bestäm-
mande av avgiftsunderlaget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.