SFS 2004:1243 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2004:1243 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
041243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 9 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § socialavgiftslagen

(2000:980) skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av syste-

men för social trygghet (socialavgifter).

Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns

även i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676)
om statlig ålderspensionsavgift och för finansiering av sjukpenning även i
lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift.

Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981)

om fördelning av socialavgifter. Bestämmelser om utvidgade särskilda av-
drag från socialavgifterna finns i lagen (2001:1170) om utvidgning av de
särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111.

2 Senaste lydelse 2001:1174.

SFS 2004:1243

Utkom från trycket
den 17 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.