SFS 1999:1300 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1999:1300 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
991300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels

att 2 kap. 3 § och 11 kap. 11 § skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 11 kap. 11 § skall utgå,

dels

att 1 kap. 3 och 6 §§, 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 13 §, 5 kap.

2�4, 9 och 11 §§, 8 kap. 4, 5, 17, 19 och 23 §§, 9 kap. 2 § samt 11 kap. 9, 12
och 14 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 12 kap. 9 a §, samt närmast

före 12 kap. 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

3 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområden som i de lagar som anges i 1 och 2 §§ samt i 1 kap. 1 §
taxeringslagen (1990:324), om inte annat anges i detta kapitel eller framgår
av sammanhanget. Med arbetsgivaravgift avses dock även sådan särskild lö-
neskatt och allmän löneavgift som en arbetsgivare är skyldig att betala enligt
1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och
1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Vidare avses med juridisk per-
son också dödsbon och handelsbolag.

6 §

3

I denna lag avses med

arbetsgivare:

den som betalar ut ersättning för arbete,

arbetstagare:

den som tar emot ersättning för arbete,

beskattningsår:

beskattningsår enligt inkomstskattelagen (1999:1229) el-

ler mervärdesskattelagen (1994:200) eller, i fråga om skatt som inte avses i
någon av de nämnda lagarna, kalenderåret för vilket skatten skall betalas,

grupphuvudman:

den som enligt 6 a

kap. 4 § mervärdesskattelagen

(1994:200) utsetts som huvudman för en mervärdesskattegrupp,

inkomstår:

kalenderåret före taxeringsåret,

1

Prop. 1998/99:124 och 1999/2000:2 och 6, bet. 1999/2000:KrU5 samt SkU2 och 7,

rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse av

2 kap. 3 § 1998:232
11 kap. 11 § 1999:962.

3

Senaste lydelse 1998:347.

SFS 1999:1300

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

2

SFS 1999:1300

näringsverksamhet:

verksamhet av sådant slag att intäkter i verksamheten

enligt bestämmelserna i 13 kap. inkomstskattelagen räknas till inkomstslaget
näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller, när verksamhe-
ten bedrivs av ett handelsbolag, för någon delägare i bolaget,

överskjutande ingående mervärdesskatt:

den del av ingående mervärdes-

skatt som överstiger utgående mervärdesskatt.

2 kap.

1 §

4

Beslut enligt denna lag som rör en fysisk person fattas av skattemyn-

digheten i den region där den fysiska personen har sin hemortskommun det
år då beslutet skall fattas.

Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen för-

fattningsenligt skall vara folkbokförd den 1 november året före det år då be-
slutet skall fattas. För den som har varit bosatt eller stadigvarande vistats här
i landet under någon del av det år då beslut skall fattas men som inte skall ha
varit folkbokförd här den 1 november året före avses med hemortskommun
den kommun där den fysiska personen först varit bosatt eller stadigvarande
vistats. För den som på grund av väsentlig anknytning till Sverige är obe-
gränsat skattskyldig enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen
(1999:1229), avses med hemortskommun den kommun till vilken anknyt-
ningen var starkast under året före det år då beslutet skall fattas.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 4�5 §§. Om behö-

rig myndighet inte finns, fattas beslut av Skattemyndigheten i Stockholm.

2 §

5

Beslut som rör ett handelsbolag fattas av skattemyndigheten i den re-

gion där bolaget enligt uppgift i handelsregistret hade sitt huvudkontor den 1
november året före det år då beslutet skall fattas.

Beslut som rör en europeisk ekonomisk intressegruppering fattas av skat-

temyndigheten i den region där intressegrupperingen hade sitt säte den 1 no-
vember året före det år då beslutet skall fattas.

Beslut som rör någon annan juridisk person än som avses i första eller an-

dra stycket fattas av skattemyndigheten i den region inom vilken styrelsen
eller förvaltningen hade sitt säte den 1 november året före det år då beslutet
skall fattas. Beslut som rör en skattskyldigs dödsbo fattas dock av den myn-
dighet som senast var behörig att fatta beslut som rörde den skattskyldige.

Om en juridisk person har bildats efter den 1 november året före det år då

beslutet skall fattas skall beslutet fattas av skattemyndigheten i den region
där huvudkontoret eller sätet var beläget då den juridiska personen bildades.
Om beslutet rör ett dödsbo och den avlidne hade bytt folkbokföringsort efter
den 1 november året före dödsfallsåret skall beslut efter utgången av döds-
fallsåret fattas av skattemyndigheten i den region där den avlidnes senaste
rätta folkbokföringsort var belägen.

Första�fjärde styckena gäller inte om annat följer av 4�5 §§. Om en juri-

disk person har upplösts fattas beslut av den senast behöriga myndigheten.
Om behörig myndighet inte finns fattas beslut av Skattemyndigheten i
Stockholm.

4

Senaste lydelse 1998:232.

5

Senaste lydelse 1998:232.

background image

3

SFS 1999:1300

3 kap.

1 §

6

Skattemyndigheten skall registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 5 kap. eller betala ar-

betsgivaravgifter,

2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag av en sådan mervärdesskattegrupp som avses i 6 a kap. 1 § mervär-
desskattelagen och av den som är skattskyldig endast på grund av förvärv av
sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 nämnda lag, och

3. den som är grupphuvudman.
En fysisk person skall för visst år vara registrerad hos den skattemyndig-

het som enligt 2 kap. 1 § första stycket är behörig att fatta beslut som rör den
personen.

En juridisk person skall för visst år vara registrerad hos den skattemyndig-

het som enligt 2 kap. 2 § första�fjärde styckena var behörig att fatta beslut
som rör den personen.

I samband med ett beslut enligt 2 kap. 5 § får beslutas att registreringen

skall ske hos den skattemyndighet som tar över behörigheten att fatta beslut.

4 kap.

13 §

Skattemyndigheten skall återkalla en F-skattsedel, om innehavaren

1. begär att skattsedeln skall återkallas,
2. upphör att bedriva näringsverksamhet här i landet,
3. inte följer villkor som har meddelats enligt 9 § eller på annat sätt miss-

brukar sin F-skattsedel och missbruket inte är obetydligt,

4. inte följer ett föreläggande att lämna särskild självdeklaration eller, i

fråga om handelsbolag, uppgifter som avses i 2 kap. 25 § lagen (1990:325)
om självdeklaration och kontrolluppgifter, eller endast lämnar en handling
med så bristfälligt innehåll att den uppenbarligen inte kan ligga till grund för
taxering,

5. brister i redovisning eller betalning av skatt enligt denna lag i en ut-

sträckning som inte är obetydlig,

6. har meddelats näringsförbud,
7. är i konkurs,
8. är eller har varit företagsledare i ett fåmansföretag eller i ett fåmanshan-

delsbolag och det finns eller fanns förutsättningar att återkalla företagets el-
ler bolagets F-skattsedel på grund av ett förhållande som kan hänföras till fö-
retagsledaren, eller

9. är ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag och en företagsledare

i företaget eller bolaget har handlat på ett sådant sätt att en F-skattsedel inte
får utfärdas för företagsledaren på grund av ett förhållande som avses i 3�8.

5 kap.

2 §

7

Skatteavdrag skall, om inte annat följer av 3�5 §§, göras från kontant

ersättning för arbete.

Med ersättning för arbete likställs i denna lag

6

Senaste lydelse 1998:347.

7

Senaste lydelse 1997:1032.

background image

4

SFS 1999:1300

1. pension,
2. livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,
3. ersättning på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tecknats i

samband med tjänst om ersättningen inte utgör livränta,

4. engångsbelopp på grund av personskada,
5. sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30, 31, 34

och 36 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229),

6. ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i näringsverksam-

het,

7. undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan lik-

nande periodisk utbetalning som givaren enligt inkomstskattelagen skall dra
av i inkomstslaget näringsverksamhet,

8. behållning på pensionssparkonto som skall avskattas enligt 58 kap. 33 §

inkomstskattelagen på grund av att pensionssparavtalet har upphört att gälla
eller att behållningen tagits i anspråk vid utmätning, konkurs eller ackord,
och

9. annan kontant ersättning som utgår med anledning av tjänsten.

3 §

Skatteavdrag skall inte göras, om

1. ersättningen är mindre än 100 kronor,
2. det kan antas att det som utbetalaren kommer att betala ut till mottaga-

ren under inkomståret inte uppgår till 1 000 kronor,

3. utbetalarens sammanlagda ersättning för arbete till mottagaren under-

stiger 10 000 kronor under inkomståret och

a) utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,
b) ersättningen inte utgör utgift i en av utbetalaren bedriven näringsverk-

samhet,

c) utbetalaren och mottagaren inte har träffat en sådan överenskommelse

som avses i 3 kap. 2 a § andra stycket 2 d lagen (1962:381) om allmän för-
säkring, samt

d) det inte är fråga om sådan ersättning för arbete som avses i 12 kap. 16 §

föräldrabalken,

4. ersättningen betalas ut till en idrottsutövare av en sådan ideell förening

som avses i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) och
som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet och ersätt-
ningen under inkomståret understiger ett halvt prisbasbelopp enligt lagen om
allmän försäkring,

5. ersättningen betalas ut av ett handelsbolag till en delägare i bolaget,
6. ersättningen är familjebidrag till någon som tjänstgör inom totalförsva-

ret, eller

7. ersättningen är sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap.

8 § inkomstskattelagen till mottagare som debiterats preliminär skatt för in-
komståret.

4 §

Skatteavdrag skall inte göras från ersättning som betalas ut till

1. staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund,
2. fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige,
3. utländska juridiska personer, eller
4. mottagare som visar upp ett sådant beslut om befrielse från skatteav-

drag som avses i 10 eller 11 §.

background image

5

SFS 1999:1300

Första stycket 2 och 3 gäller inte, om ersättningen betalas ut för närings-

verksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe här i landet.

9 §

8

Skatteavdrag skall inte göras från

1. ränta på ett konto, om räntan är mindre än 100 kronor,
2. ränta eller utdelning till juridiska personer, med undantag för svenska

dödsbon,

3. ränta eller utdelning till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga

i Sverige,

4. ränta eller utdelning som enligt skatteavtal är helt undantagen från be-

skattning i Sverige,

5. ränta på ett förfogarkonto som avses i 3 kap. 57 § lagen (1990:325) om

självdeklaration och kontrolluppgifter, om räntan är mindre än 1 000 kronor,

6. ränta på ett konto för klientmedel,
7. ränta som betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om det är okänt

för utbetalaren hur stor del av utbetalningen som utgör ränta och utbetalaren
därför skall redovisa hela beloppet i kontrolluppgift enligt 3 kap. 22 § sjätte
stycket lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter, eller

8. ränta eller utdelning som ett utländskt företag skall lämna kontrollupp-

gift för enligt 3 kap. 32 b § lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter.

11 §

Skattemyndigheten får, utom i de fall som avses i tredje stycket, be-

sluta att skatteavdrag enligt denna lag inte skall göras för

1. en arbetstagare som är obegränsat skattskyldig här i landet men utför

arbete i en annan stat som Sverige har träffat överenskommelse med för und-
vikande av att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna, eller

2. en arbetstagare som är bosatt i en sådan stat som anges under 1 men ut-

för arbete här i landet.

En förutsättning för beslut enligt första stycket är att avdrag för preliminär

skatt på grund av arbetet görs i den andra staten.

Om det råder tvist om i vilken stat den preliminära skatten skall tas ut och

om Riksskatteverket träffar överenskommelse med behörig myndighet i den
andra staten om att skatten skall tas ut där, får Riksskatteverket besluta att
skatteavdrag enligt denna lag inte skall göras.

8 kap.

4 §

Skatteavdrag skall, om inte annat följer av 9 §, göras enligt särskilda

skattetabeller från sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24,
30 och 31 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), med undan-
tag för vårdbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

De särskilda skattetabellerna skall för olika sjukpenninggrundande in-

komster enligt 3 kap. lagen om allmän försäkring ange det skatteavdrag som
skall göras från en viss ersättning uttryckt i procent. I övrigt gäller bestäm-
melserna i 3 §.

5 §

I fråga om sjöinkomst skall skatteavdrag beräknas enligt särskilda

skattetabeller för sjömän. Tabellerna skall grundas på att den skattskyldige

8

Senaste lydelse 1997:1032.

background image

6

SFS 1999:1300

har rätt till sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
och skattereduktion enligt 65 kap. 11 § samma lag. I övrigt gäller bestäm-
melserna i 3 §.

17 §

Värdet av en förmån i andra fall skall beräknas enligt bestämmelserna

i inkomstskattelagen (1999:1229).

Bestämmelserna om jämkning i 61 kap. 18 § inkomstskattelagen får dock

tillämpas endast i fråga om förmån av fri kost och efter beslut av skattemyn-
digheten.

19 §

9

Från ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan

tjänsteresa som avses i 12 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall
skatteavdrag göras endast till den del ersättningen överstiger de schablonbe-
lopp som anges i 12 kap. 10�15, 17 och 21 §§ inkomstskattelagen eller, när
det gäller kostnad för logi, den faktiska utgiften.

23 §

På begäran av en utbetalare får skattemyndigheten besluta att skatte-

avdrag skall göras utan hänsyn till förmån av fri hemresa eller ersättning för
kostnad för hemresa med allmänna kommunikationer. Detta gäller dock en-
dast till den del förmånen eller ersättningen inte överstiger det belopp som
får dras av enligt 12 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229).

9 kap.

2 §

10

Förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i enlighet med

8 kap. 14, 15 och 17 §§. Sådan drivmedelsförmån som avses i 61 kap. 10 §
inkomstskattelagen (1999:1229) skall dock värderas till marknadsvärdet.

På begäran av arbetsgivaren får skattemyndigheten bestämma värdet av

förmånen om

1. värdet av bilförmån eller kostförmån skall justeras enligt 61 kap. 18 el-

ler 19 § inkomstskattelagen, eller

2. bostadsförmånsvärde som bestäms enligt 8 kap. 15 § avviker med mer

än 10 % från det värde som följer av 61 kap. 2 eller 20 § inkomstskattelagen.

Arbetsgivaren skall underrätta arbetstagaren om skattemyndighetens be-

slut.

11 kap.

9 §

Skattemyndigheten fattar varje år beslut om skattens storlek enligt den

årliga taxeringen (grundläggande beslut om slutlig skatt). Slutlig skatt kan
bestämmas också genom omprövningsbeslut och till följd av beslut av dom-
stol.

Med slutlig skatt avses summan av skatter och avgifter enligt 10 § mins-

kad med skattereduktion enligt 65

kap. 9�12

§§ inkomstskattelagen

(1999:1229).

9

Senaste lydelse 1999:316.

10

Senaste lydelse 1999:1058.

background image

7

SFS 1999:1300

12 §

11

När den slutliga skatten bestäms gäller att

1. egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter debiteras på

grundval av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av den all-
männa försäkringskassan,

2. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), som inte ingår

i avgift enligt 3, räknas ut med ledning av den avgiftssats som för inkomst-
året gäller för den skattskyldige enligt de uppgifter som lämnats för den för-
samling eller kommun som avgiften skall betalas till, och att

3. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossam-

fund räknas ut med ledning av den avgiftssats som för inkomståret gäller för
den skattskyldige enligt de uppgifter som lämnats av trossamfundet.

14 §

Sedan den slutliga skatten har bestämts skall skattemyndigheten göra

en avstämning av skattekontot.

Innan avstämning görs skall skattemyndigheten
1. från den slutliga skatten göra avdrag för
a) debiterad F-skatt och särskild A-skatt,
b) avdragen A-skatt,
c) A-skatt som skall betalas på grund av beslut enligt 12 kap. 1 § andra

stycket,

d) skatt som överförts från stat med vilken Sverige har ingått överenskom-

melse om uppbörd och överföring av skatt,

e) skatt som betalats enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för

utomlands bosatta eller enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl. för den tid under beskattningsåret då den
skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige,

2. till den slutliga skatten lägga
a) skatt som betalats tillbaka enligt 18 kap. 3 § första stycket,
b) skatt som överförts till en annan stat enligt 18 kap. 5 § första stycket,

och

c) skattetillägg och förseningsavgift enligt taxeringslagen (1990:324).

12 kap.

Ansvar vid sammanläggning eller delning av värdepappersfonder

9 a §

Om en värdepappersfond har sammanlagts eller delats enligt 33 a §

lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, övergår rättigheter och skyldig-
heter när det gäller skatt som avser tiden före ombildningen till den eller de
nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna
mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid del-
ningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas från och med den

1 januari 2001. De nya bestämmelserna i 2 kap. 2 §, 3 kap. 1 §, 5 kap. 4 §
första stycket 1 och 12 kap. 9 a § samt upphävandet av 2 kap. 3 § tillämpas
dock från och med ikraftträdandet.

11

Senaste lydelse 1999:315.

background image

8

SFS 1999:1300

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.