SFS 2006:1345 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2006:1345 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
061345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen

(2000:980)

2

dels att 2 kap. 28�30 §§ och 3 kap. 18 och 19 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 18 § skall utgå,
dels att 1 kap. 1 § och 2 kap. 26 § skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av syste-

men för social trygghet (socialavgifter).

Bestämmelser om avgifter för finansiering av ålderspensioneringen finns

även i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och lagen (1998:676)
om statlig ålderspensionsavgift.

Bestämmelser om fördelning av socialavgifter finns i lagen (2000:981)

om fördelning av socialavgifter. Bestämmelser om särskilda avdrag från so-
cialavgifterna finns i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid
avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

2 kap.

26 §

4 Arbetsgivaravgifterna är 28,02 procent av avgiftsunderlaget och ut-

görs av

1. sjukförsäkringsavgift

8,78 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,20 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,70 %

5. arbetsmarknadsavgift

4,45 %

6. arbetsskadeavgift

0,68 %

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

1 Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9.

2 Senaste lydelse av
2 kap. 28 § 2004:1056
3 kap. 18 § 2004:1056
3 kap. 19 § 2004:1056.

3 Senaste lydelse 2004:1243.

4 Senaste lydelse 2005:829.

SFS 2006:1345

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1345

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 26 § tillämpas på ersättning som beta-

las ut från och med den 1 januari 2007.

3. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § i dess äldre lydelse och de upphävda be-

stämmelserna i 2 kap. 28�30 §§ tillämpas fortfarande på ersättning som be-
talas ut före ikraftträdandet.

4. De upphävda bestämmelserna i 2 kap. 28 och 29 §§ tillämpas även på

ersättning som betalas ut under 2007.

Vid tillämpningen av 2 kap. 28 § skall dock
a) procenttalet vara 2,5 i stället för 5, och
b) beloppet vara 1 545 kronor i stället för 3 090 kronor.
5. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 30 § tillämpas även på ersättning

som betalas ut under 2007. Vid tillämpningen av bestämmelsen skall dock
procenttalet vara 2,5 i stället för 5.

6. Bestämmelserna i punkterna 4 och 5 tillämpas inte i fråga om ersättning

till arbetstagare som enligt 2 kap. 27 § bara skall betala ålderspensions-
avgift.

7. De upphävda bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas fortfa-

rande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.

8. De upphävda bestämmelserna i 3 kap. 18 och 19 §§ tillämpas även på

inkomst som uppbärs under 2007.

Vid tillämpningen av 3 kap. 18 § första stycket skall dock,
a) procenttalet vara 2,5 i stället för 5, och
b) beloppet vara 4 500 kronor per år i stället för 9 000 kronor per år.
Vid tillämpningen av 3 kap. 18 § andra stycket skall beloppet vara

18 540 kronor per år i stället för 37 080 kronor per år.

Vid tillämpningen av 3 kap. 19 § skall beloppen vara 18 540 kronor per år

i stället för 37 080 kronor per år. Vid tillämpningen av bestämmelsen skall
iakttagas vad som sägs i punkt 4.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2006

respektive såväl före som efter utgången av år 2007 skall, om den avgifts-
skyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hän-
förlig till tiden efter utgången av år 2006 respektive tiden efter utgången av
år 2007 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som
infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.

9. Bestämmelserna i punkt 8 tillämpas inte på inkomst som uppbärs av

den som enligt 3 kap. 15 och 16 §§ bara skall betala ålderspensionsavgift.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.