SFS 1999:1409 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 1999:1409 Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
991409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 5 § och 3 kap. 24 § lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension skall ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

2

Som pensionsgrundande inkomst av anställning räknas vidare

1. sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om all-

män försäkring samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskade-
försäkring eller motsvarande ersättning som utgetts enligt annan författning
eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning ersättningen
har trätt i stället för en försäkrads inkomst som arbetstagare i allmän eller en-
skild tjänst,

2. föräldrapenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring,
3. ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för när-

ståendevård,

4. ersättning som en allmän försäkringskassa har utgett enligt 20 § lagen

(1991:1047) om sjuklön,

5. livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande

livränta som bestäms med tillämpning av den lagen,

6. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,
7. vårdbidrag enligt 9 kap. 4 och 4 a §§ lagen om allmän försäkring, i den

utsträckning bidraget inte är ersättning för merkostnader,

8. dagpenning från arbetslöshetskassa,
9. statsbidrag till arbetslösa som tillskott till deras försörjning när de star-

tar egen näringsverksamhet,

10. utbildningsbidrag i form av dagpenning under arbetsmarknadsutbild-

ning och yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning vid generationsväxling,

11. utbildningsbidrag för doktorander,
13. särskilt utbildningsbidrag,
14. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF),

1

Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96.

2

�ndringen innebär bl.a. att punkten 12 upphävs.

SFS 1999:1409

Utkom från trycket
den 5 januari 2000

background image

2

SFS 1999:1409

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

15.

dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen

(1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt
de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, samt

16. bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden i den ut-

sträckning som regeringen så föreskriver.

3 kap.

24 §

3

En försäkrad som under någon del av ett år har uppburit studiemedel

i form av studiebidrag enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395) skall till-
godoräknas ett pensionsgrundande belopp för det året.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. Den äldre lydelsen av 2 kap. 5 § och 3 kap. 24 § gäller fortfarande i

fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen
(1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
(1999:1395).

3. Vid tillämpning av 3 kap. 24 § skall studiebidrag som utges enligt

4 kap. studiestödslagen (1973:349) likställas med studiebidrag enligt 3 kap.
studiestödslagen (1999:1395).

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 1999:1408.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.