SFS 2006:1496 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2006:1496 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
061496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 14 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 2 § skattebetalningslagen

(1997:483) skall ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

2

Förmåner skall tas upp till ett värde som bestäms i enlighet med 8 kap.

14, 15 och 17 §§. Sådan drivmedelsförmån som avses i 61 kap. 10 § in-
komstskattelagen (1999:1229) skall dock värderas till marknadsvärdet.

På begäran av arbetsgivaren får Skatteverket bestämma värdet av förmå-

nen om

1. värdet av bilförmån eller kostförmån skall justeras enligt 61 kap. 18, 19

eller 19 b § inkomstskattelagen, eller

2. bostadsförmånsvärde som bestäms enligt 8 kap. 15 § avviker med mer

än 10 % från det värde som följer av 61 kap. 2 eller 20 § inkomstskattelagen.

Arbetsgivaren skall underrätta arbetstagaren om Skatteverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas på förmåner som

getts ut efter utgången av år 2006.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:7, bet. 2006/07:SkU3, rskr. 2006/07:42.

2

Senaste lydelse 2003:664.

SFS 2006:1496

Utkom från trycket
den 28 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.