SFS 2009:1001 Lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2009:1001 Lag om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)
091001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799);

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 §, 4 kap. 4 § och 5 kap. 7 §

socialförsäkringslagen (1999:799) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

Frågor om förmåner inom socialförsäkringen handhas av Försäkrings-

kassan och Pensionsmyndigheten.

4 kap.

4 §

3

Har rätten till en bosättningsbaserad förmån upphört med tillämpning

av bestämmelserna om bosättning i 2 kap. eller bestämmelserna om utlands-
vistelse i 1�3 §§, får förmånen efter ansökan hos Försäkringskassan eller,
om det gäller ersättning som handhas av Pensionsmyndigheten, hos Pen-
sionsmyndigheten fortsätta att utges om det med hänsyn till omständigheter-
na skulle framstå som uppenbart oskäligt att dra in förmånen.

5 kap.

7 §

4

Vid tillämpningen av denna lag ska följande bestämmelser i lagen

(1962:381) om allmän försäkring tillämpas:

20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,
20 kap. 4 § om återbetalning,
20 kap. 4 b�4 d §§ om ränta,
20 kap. 8 § om uppgiftsskyldighet för den enskilde,
20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för myndigheter och arbetsgivare m.fl.,
20 kap. 10 § om omprövning av beslut,
20 kap. 10 a § om ändring av beslut, och
20 kap. 11�13 §§ om överklagande av beslut m.m.

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2004:276.

3 Senaste lydelse 2004:780.

4 Senaste lydelse 2007:209.

SFS 2009:1001

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:1001

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.