SFS 2010:436 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2010:436 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
100436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i socialavgiftslagen (2000:980)

ska införas tre nya paragrafer, 3

kap. 18�20 §§, samt närmast före

3 kap. 18 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Avdrag vid avgiftsberäkningen

18 §

2

Vid beräkning av egenavgifter ska, efter begäran i självdeklara-

tionen, avdrag göras med 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med
10 000 kronor per år.

Första stycket gäller bara
1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av nä-

ringsverksamhet,

2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst

av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor,

3. om den avgiftsskyldige vid ingången av året före taxeringsåret har fyllt

26 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §,
och

4. om avdraget uppfyller villkoren för att utgöra stöd av mindre betydelse

enligt

� kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december

2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse

3,

� kommissionens förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 2007 om

tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre bety-
delse inom fiskerisektorn och om ändring av förordning nr 1860/2004

4, eller

� kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december

2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av
mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter

5.

1 Prop. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278.

2 Tidigare 3 kap. 18 § upphävd genom 2006:1345.

3 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

4 EUT L 193, 25.7.2007, s. 6 (Celex 32007R0875).

5 EUT L 337, 21.12.2007, s. 35 (Celex 32007R1535).

SFS 2010:436

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

2

SFS 2010:436

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

19 §

6

Vid bedömningen av om avdraget enligt 18 § andra stycket 4 utgör

stöd av mindre betydelse ska de villkor tillämpas som avser

1. stöd till företag inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter, om

den avgiftsskyldige bedriver verksamhet både inom denna sektor och någon
annan sektor, och

2. stöd till företag inom fiskerisektorn, om den avgiftsskyldige bedriver

verksamhet både inom denna sektor och någon annan sektor än sektorn för
produktion av jordbruksprodukter.

Första stycket gäller dock inte om den avgiftsskyldige visar att den verk-

samhet som bedrivs så gott som uteslutande hänför sig till annan verksamhet
än verksamhet inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter eller
inom fiskerisektorn.

20 §

Om den avgiftsskyldige är delägare i ett handelsbolag, får det sam-

manlagda avdraget från de egenavgifter som är hänförliga till inkomsten från
handelsbolaget för samtliga delägare i bolaget tillsammans inte överstiga
20 000 kronor. Avdraget ska fördelas mellan de avgiftsskyldiga i proportion
till hur den skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan
dem.

Första stycket gäller även om avgiftspliktig inkomst av näringsverksam-

het i andra fall fördelas mellan två eller flera avgiftsskyldiga.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. De nya bestämmelserna tillämpas på inkomster som uppbärs efter den

31 december 2009.

3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 januari 2010

ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets
inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2009 som svarar
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under
denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

6 Tidigare 3 kap. 19 § upphävd genom 2006:1345.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.