SFS 2010:1282 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2010:1282 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
101282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 7 och 8 §§, 2 kap. 15, 18 och

19 §§ samt 3 kap. 10, 16 och 17 §§ socialavgiftslagen (2000:980) ska ha föl-
jande lydelse.

1 kap.

7 §

Arbete på fartyg anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som

enligt 6 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

8 §

Arbete för en arbetsgivare som utförs i ett annat land än det där arbets-

givaren bedriver sin verksamhet anses som arbete i Sverige i samma ut-
sträckning som enligt 6 kap. 4 § socialförsäkringsbalken.

2 kap.

15 §

En ersättning till en person vid sjukdom eller ledighet för vård av

barn eller med anledning av barns födelse är avgiftsfri, till den del ersätt-
ningen motsvarar föräldrapenning, sjukpenning eller rehabiliteringspenning
som arbetsgivare får uppbära enligt 11 kap. 13 §, 27 kap. 56 eller 57 § eller
31 kap. 13 § socialförsäkringsbalken.

18 §

En sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller från någon annan

juridisk person med motsvarande ändamål, som enligt 25 kap. 21�23 §§
socialförsäkringsbalken inte ska beaktas vid beräkningen av sjukpenning-
grundande inkomst, är avgiftsfri.

19 §

En ersättning till en idrottsutövare från en sådan ideell förening som

avses i 7 kap. 7�13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) och som har till hu-
vudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet är avgiftsfri, om ersätt-
ningen från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1282

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1282

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3 kap.

10 §

Sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt socialförsäkrings-

balken är avgiftsfri.

Detta gäller också arbetsskadesjukpenning enligt samma balk och mot-

svarande ersättning som utges enligt annan författning eller på grund av
regeringens förordnande.

16 §

2

Den som har haft hel allmän ålderspension enligt socialförsäkrings-

balken hela året före taxeringsåret ska bara betala ålderspensionsavgiften.
Detsamma gäller den som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitets-
ersättning enligt samma balk någon del av året före taxeringsåret.

17 §

Den för vilken sjukpenningförsäkring enligt 27 kap. 29�31 §§ social-

försäkringsbalken gäller med karenstid ska betala sjukförsäkringsavgift efter
en procentsats som beräknas med hänsyn till hur karenstiden bedöms påver-
ka försäkringens utgifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Vad som föreskrivs i 2 kap. 15 och 18 §§ samt 3 kap. 10, 16 och 17 §§

om ersättningar enligt socialförsäkringsbalken gäller även i fråga om mot-
svarande ersättningar enligt den före den 1 januari 2011 gällande äldre lag-
stiftningen.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2002:216.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.