SFS 2011:294 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2011:294 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
110294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 §, 2 kap. 4 och 11 §§ samt

3 kap. 2 och 7 §§ socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

Unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts
med andra stater kan medföra begränsningar i skyldigheten att betala avgif-
ter enligt denna lag.

2 kap.

4 §

Arbetsgivaravgifter ska, om inte annat följer av 5�9 §§, betalas på av-

giftspliktig ersättning för

1. arbete i Sverige, och
2. arbete i utlandet till en person som när arbetet utförs omfattas av svensk

socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra
stater.

11 §

2

Med ersättning för arbete likställs i denna lag

1. kostnadsersättning, utom sådan som enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebe-

talningslagen (1997:483) ska undantas vid beräkning av skatteavdrag,

2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),
3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket la-

gen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen ska anses ha betalats ut till
den person som sjuklönen avser,

4. forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomener-

gigemenskapen (Marie Curie-stipendium), om stipendiet utges av en fysisk
person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person, och

5. ersättning från semesterkassa.

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2004:849.

SFS 2011:294

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:294

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3 kap.

2 §

Egenavgifter ska betalas på avgiftspliktig inkomst av

1. arbete i Sverige, och
2. arbete i utlandet om den avgiftsskyldige när arbetet utförs omfattas av

svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU)
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med
andra stater.

7 §

Forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomen-

ergigemenskapen (Marie Curie-stipendium) är avgiftspliktigt.

Detta gäller inte om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige

eller av en svensk juridisk person.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen