SFS 2011:1285 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialavgiftslag (2000:980) / SFS 2011:1285 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
111285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § social-

avgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

2 kap.

26 §

2

Arbetsgivaravgifterna är 22,21 procent av avgiftsunderlaget och ut-

görs av

1. sjukförsäkringsavgift

5,02 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,17 %

5. arbetsmarknadsavgift

2,91 %

6. arbetsskadeavgift

0,30 %

3 kap.

13 §

3

Egenavgifterna är 19,76 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift

5,11 %

2. föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

3. ålderspensionsavgift

10,21 %

4. efterlevandepensionsavgift

1,17 %

5. arbetsmarknadsavgift

0,37 %

6. arbetsskadeavgift

0,30 %

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning

som betalas ut efter den 31 december 2011.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som

uppbärs efter den 31 december 2011. Omfattar beskattningsåret tid såväl fö-
re som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så
stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2011 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1 Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32.

2 Senaste lydelse 2010:1827.

3 Senaste lydelse 2010:1827.

SFS 2011:1285

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1285

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.