SFS 2013:82 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2013:82 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
130082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 113 kap. 18 § ska upphöra att gälla,
dels att 113 kap. 1 och 32 §§ ska ha följande lydelse.

113 kap.

1 §

I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2 §.

Vidare finns bestämmelser om
� ändring av beslut i 3�6 §§,
� omprövning av beslut i 7�9 §§,
� överklagande av Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut i

10�15 §§,

� överklagande av allmän förvaltningsdomstols beslut i 16 och 17 §§,
� tidsfrister för begäran om omprövning och överklagande i 19 och 20 §§,
� handlingar till fel myndighet i 20 a §, och
� avvisningsbeslut i 21 §.
Slutligen finns särskilda bestämmelser om
� allmän ålderspension i 22�36 §§, och
� förmåner till efterlevande i 37�40 §§.

32 §

2

Vid överklagande av Pensionsmyndighetens, Skatteverkets och all-

män förvaltningsdomstols beslut i ärenden om allmän ålderspension tillämpas
10�17, 20, 21 och 33�36 §§.

Bestämmelserna om det allmänna ombudet tillämpas dock inte i fråga om

beslut som avser premiepension.

När det gäller överklagande av beslut om pensionsgrundande inkomst ska

vad som i de i första och andra styckena angivna bestämmelserna, utom 35 §,
föreskrivs om Pensionsmyndigheten och det allmänna ombudet i stället avse
Skatteverket och det allmänna ombudet hos Skatteverket enligt 67 kap. 3 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2 Senaste lydelse 2011:1434.

SFS 2013:82

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

2

SFS 2013:82

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.