SFS 2007:1003 Lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2007:1003 Lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare
071003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till
smittbärare;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 6 §§ i lagen (1989:225) om

ersättning till smittbärare skall ha följande lydelse.

4 §

2

Smittbärarpenning utges med ett belopp som motsvarar smittbärarens

sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vid tillämpning
av 3 kap. 4 § första stycket och 10 a § första stycket nämnda lag skall dock
gälla att smittbärarpenning utges även för den första dagen i ersättnings-
perioden.

Om smittbäraren inte är sjukpenningförsäkrad enligt lagen om allmän för-

säkring och inte heller skulle ha varit det om Försäkringskassan känt till
samtliga förhållanden, bestäms smittbärarpenningen till det belopp sjukpen-
ningen skulle ha utgjort om den hade beräknats enligt föreskrifterna i den la-
gen. Vid tillämpning av 3 kap. 4 § första stycket lagen om allmän försäkring
skall dock gälla att smittbärarpenning utges även för den första dagen i er-
sättningsperioden. Smittbärarpenning enligt detta stycke beräknas alltid utan
hänsyn till föreskrifterna i 3 kap. 10�10 b §§ nämnda lag. Som inkomst av
anställning får i fall som avses nu räknas även ersättning för eget arbete från
en arbetsgivare som är bosatt utomlands eller som är en utländsk juridisk
person, när arbetet har utförts i arbetsgivarens verksamhet utomlands.

6 §

3

Smittbärarpenningen skall minskas med följande förmåner i den ut-

sträckning förmånerna utges för samma tid:

1. sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, lagen

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring, lagen (1977:265) om statligt person-
skadeskydd eller motsvarande äldre lagstiftning samt rehabiliteringspenning
enligt lagen om allmän försäkring,

2. havandeskapspenning och föräldrapenningförmåner enligt lagen om

allmän försäkring samt ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning
och ledighet för närståendevård,

3. livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring eller lagen om statligt

personskadeskydd eller motsvarande äldre författning som smittbäraren får
på grund av att han är smittbärare,

1 Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13.

2 Senaste lydelse 2004:819.

3 Senaste lydelse 1994:1657.

SFS 2007:1003

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1003

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4. sjuklön eller annan ersättning enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.
Vad som föreskrivs i första stycket gäller även beträffande motsvarande

förmån som utges till smittbäraren på grundval av utländsk lagstiftning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i de fall som ersättningsärenden en-

ligt 21 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring alltjämt pågår.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.