SFS 2007:1402 Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2007:1402 Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd
071402.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd;

utfärdad den 18 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 26 § lagen (1996:1030) om under-

hållsstöd ska ha följande lydelse.

26 §

2

Till beloppen enligt 25 § ska läggas

1. studiemedel i form av studiebidrag, utom den del som avser tilläggsbi-

drag, och

2. en procent av den del av den bidragsskyldiges förmögenhet som över-

stiger 1 500 000 kronor. Som förmögenhet räknas sådan förmögenhet som
skulle ha varit skattepliktig enligt den upphävda lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt.

Det sålunda framräknade beloppet ska minskas med 100 000 kronor och

utgör därefter den inkomst som ska ligga till grund för beräkningen av åter-
betalningsskyldigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:26, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92.

2

Senaste lydelse 2006:1469.

SFS 2007:1402

Utkom från trycket
den 28 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.