SFS 2008:147 Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2008:147 Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
080147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 9 § lagen (1976:380) om ar-

betsskadeförsäkring

2

ska ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

3

Ersättning för tandvård enligt 3 § lämnas under förutsättning att tand-

vården ges av en vårdgivare vars vård kan berättiga till ersättning enligt la-
gen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145.

2

Lagen omtryckt 1993:357.

3

Senaste lydelse 1998:556.

SFS 2008:147

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.