SFS 2014:1548 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2014:1548 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
141548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 58 kap. 20 § och 62 kap. 5 § social-

försäkringsbalken ska ha följande lydelse.

58 kap.

20 §

Pensionsskulden beräknas för det andra året före det år balanstalet av-

ser, som summan av

1. pensionsbehållningar enligt 62 kap. 5�7 §§,
2. det beräknade värdet av pensionsrätter för inkomstpension enligt

61 kap. 5�10 §§,

3. utbetalad pension för varje åldersgrupp i december multiplicerad med

beräknat antal återstående utbetalningar av ett genomsnittligt pensionsbelopp
för samma åldersgrupp, justerat med den räntefaktor som anges i 62 kap. 36 §
och

4. det beräknade värdet av kommande utbetalningar av tilläggspension för

dem som inte börjat ta ut sådan pension.

Om ett balansindex har beräknats enligt 22�24 §§ för det år som värdet av

pensionsrätter för inkomstpension ska beräknas enligt första stycket 2, ska
pensionsrätterna beräknas på det sätt som anges i 62 kap. 5 § andra stycket.

62 kap.

5 §

Med pensionsbehållning avses summan av de pensionsrätter för

inkomstpension som enligt 61 kap. har fastställts för den försäkrade, omräk-
nade med hänsyn till bestämmelserna om

1. arvsvinster i 9�17 §§,
2. indexering i 18�21 §§, och
3. förvaltningskostnader i 22�26 §§.
Om ett balansindex har beräknats enligt 58 kap. 22�24 §§ för det år som

pensionsrätt ska fastställas, ska pensionsrätten för inkomstpension, innan den
läggs till pensionsbehållningen, multipliceras med kvoten mellan det balans-
index och det inkomstindex som har fastställts för samma år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

1 Prop. 2014/15:1, �&lderspensionssystemet vid sidan av statens budget,
bet. 2014/15:SfU2, rskr. 2014/15:47.

SFS 2014:1548

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1548

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

2. Den nya föreskriften i 58 kap. 20 § tillämpas första gången på balanstal

som ska beräknas för år 2016.

3. Den nya föreskriften i 62 kap. 5 § tillämpas första gången för fast-

ställelseåret 2015.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.