SFS 2017:1308 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Du är här: Start / Socialrätt / Socialförsäkringsbalk (2010:110) / SFS 2017:1308 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken
171308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 3 och 5 §§ socialförsäk-

ringsbalken ska ha följande lydelse.

15 kap.

3 § Allmänt barnbidrag lämnas med 1 250 kronor i månaden för varje barn
från och med månaden efter barnets födelse.

5 §

2 Förlängt barnbidrag lämnas med 1 250 kronor i månaden från och med

kvartalet efter den tid som anges i 4 § för ett barn som går i

1. grundskolan, sameskolan, eller internationell skola på grundskolenivå,

eller

2. grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller specialskolan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, utg.omr. 12, bet. 2017/18:SfU3, rskr. 2017/18:112.

2 Senaste lydelse 2011:1091.

SFS 2017:1308

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.